Kwaliteitsborging in het Bodembeheer (Kwalibo)

Uit Milieuhulp

Versie door MOOIjohnV (Overleg | bijdragen) op 27 jun 2011 om 11:25
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Kwaliteitsborging in het Bodembeheer (Kwalibo)
[bewerken]

Wetten, regels en beleid

FAQ AktieradiusSubthemaOrganisatieW
Is de Kwalibo regeling ook van toepassing op de NRB?LandelijkAgentschap NL
Zijn toezichthouders van gemeenten en provincies bevoegd om toezicht te houden op verplichtingen die bij of krachtens hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn gesteld en...?LandelijkAgentschap NL
Wanneer moet de milieukundig begeleider tijdens een sanering aanwezig zijn?LandelijkAgentschap NL
Moeten werkzaamheden altijd strikt conform het daarvoor geldende normdocument worden uitgevoerd?LandelijkAgentschap NL
Moet een vloeistofdichte vloer aangelegd worden door een gecertificeerde en erkende bodemintermediair?LandelijkAgentschap NL
Moet een evaluatieverslag na uitvoering van een sanering opgemaakt worden door een erkend bedrijf? Zo ja, welke bepalingen overtreedt de opsteller van het rapport die niet erkend is?LandelijkAgentschap NL
Wat is de relatie tussen Kwalibo en het Besluit bodemkwaliteit?LandelijkAgentschap NL
Moet je erkend zijn voor de bemonstering en analyse van waterbodems?LandelijkAgentschap NL
Mogen werkzaamheden worden uitbesteed?LandelijkAgentschap NL
Hoe kan worden nagegaan of een rapportage van Bodemstaete is vervalst?LandelijkAgentschap NL
Moet een bodemonderzoek in het kader van een aanvraag om een bouwvergunning door een erkende bodemintermediair worden uitgevoerd?LandelijkAgentschap NL
Wat moet het bevoegd gezag doen als de milieukundige begeleiding van een bodemsanering (inclusief het opstellen van het evaluatieverslag) is uitgevoerd door een niet erkende bodemintermediair, maar...?LandelijkAgentschap NL
Hoe kan ik controleren of een bodemintermediair voor een bepaalde werkzaamheid of kwaliteitsverklaring erkend is?LandelijkAgentschap NL
Aan welke voorwaarden moet voldaan worden bij ontwateren of bewerken van baggerspecie?LandelijkAgentschap NL
Moet de analyse van asbest bij een milieuhygiënisch bodemonderzoek ook worden uitgevoerd door een erkend laboratorium?LandelijkAgentschap NL
Hoe moet worden omgegaan met rapportages van frauduleuze bodemadviesbureaus?LandelijkAgentschap NL
Moet het rapporteren van een bodemonderzoek ook door een erkende bodemintermediair worden uitgevoerd?LandelijkAgentschap NL
Hoe zit het met de erkenningsplicht bij het uitvoeren van asbestonderzoek (veldwerk of monsterneming bij partijkeuringen)?LandelijkAgentschap NL
Het certificaat staat niet op de publicatielijst met erkende kwaliteitsverklaringen. Wat betekent dat?LandelijkAgentschap NL
Moet ik in geval van samenvoegen van partijen grond en baggerspecie kwalibo-erkend zijn voor BRL9335?LandelijkAgentschap NL
Moet in de rapportage worden vastgelegd welke medewerkers de werkzaamheden hebben uitgevoerd?LandelijkAgentschap NL
Dienen de milieukundige begeleiding en de uitvoering van de sanering van een bodemsanering altijd te worden uitgevoerd door voor de BRL SIKB 6000 (milieukundige begeleiding van bodemsanering) en...?LandelijkAgentschap NL
Moeten (onderhouds)baggerwerkzaamheden bij gehalten groter dan de interventiewaarden nog worden uitgevoerd conform kwalibo nu de Waterwet van kracht is?LandelijkAgentschap NL
Kan een bodemintermediair nog worden gecertificeerd voor een werkzaamheid die al verplicht onder erkenning moet worden uitgevoerd?LandelijkAgentschap NL
Kunnen aannemer en milieukundig begeleider van een bodemsanering afkomstig zijn van dezelfde organisatie (dus geen functiescheiding)?LandelijkAgentschap NL
Moet een handhaver die vanuit zijn functie een grondmonster neemt ook gecertificeerd en erkend zijn?LandelijkAgentschap NL
Moet het aanbrengen van een isolatielaag (leeflaag of verharding) als saneringsmaatregel ook worden uitgevoerd door een voor de BRL SIKB 7000 erkend bodemintermediair?LandelijkAgentschap NL
Mag een BRL 9335 erkend bedrijf grove bestanddelen afzeven voor verbetering van de milieuhygiënische kwaliteit?LandelijkAgentschap NL
Mag een bodemintermediair die erkenning heeft aangevraagd, maar nog niet in de lijst van Bodem+ vermeld staat, wel werkzaamheden uitvoeren die onder de erkenningsplicht vallen?LandelijkAgentschap NL
Moeten transporteurs/vervoerders van (verontreinigde) grond ook zijn gecertificeerd en erkend?LandelijkAgentschap NL

K User:MOOIjohnV 2011/04/15

Weergaven
Persoonlijke instellingen