Landbouw en veeteelt

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken
Landbouw en veeteelt
[bewerken]

Basisinformatie

LinkAktieradiusOrganisatieSoort
Atlas Groen GelderlandProvinciaalProvincie GelderlandKaart
Database veehouderijbedrijven GelderlandProvinciaal, LandelijkProvincie GelderlandDatabank
Floriade 2012LandelijkRijksoverheidInfo item
Groeneruimte.nlLandelijkAgriHolland B.V.Portaal
Grootschalige veehouderij in Nederland - Aantal bedrijven, locaties en milieuvergunningenLandelijkRijksoverheidDocument
Landbouw in DrentheProvinciaalNatuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD)Info item
Op weg naar duurzame bollenteeltLandelijkStichting Natuur en Milieu
Natuur en Milieufederatie Groningen (NMFG)
Friese Milieu Federatie (FMF)
Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD)
Natuur en Milieu Overijssel
Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF)
Milieufederatie Noord-Holland (MNH)
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)
Brabantse Milieufederatie (BMF)
Milieufederatie Limburg (SML)
ZMf
Document
Schaalvergroting melkveehouderij mét ruimtelijke kwaliteitProvinciaalNatuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD)Info item
Vee-industrieLandelijkBrabantse Milieufederatie (BMF)Info item
Visie op vee-industrieLandelijkBrabantse Milieufederatie (BMF)Document
ZuivelZichtLandelijkOnbekendTijdschrift
  Van Organisatie Heeft URL
Links:Atlas Groen Gelderland Organisatie:Provincie Gelderland geodata2.prvgld.nl/a...
… overige resultaten

FAQ AktieradiusSubthemaOrganisatieW
LandbouwLandelijkBeheergroep Milieuhulp
Wat is er mis met het dierenwelzijn in de vee-industrie?LandelijkMilieudefensie
Hoe kan de veehouderij verder verduurzamen?LandelijkPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Wat zijn de milieu-effecten van de veehouderij?LandelijkPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Problemen door veehouderijLandelijkBeheergroep Milieuhulp
Wat zijn de gevolgen van de vee-industrie voor natuur en milieu in Nederland?LandelijkMilieudefensie
Wat is biologische landbouw?LandelijkRijksoverheid
Welke effecten hebben megastallen op de leefomgeving?LandelijkPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Welke argumenten zijn er voor een veehouder om zijn fijnstofknelpunt op te lossen?LandelijkInfomil
Wat zijn de gevolgen van onze vee-industrie voor natuur en milieu in ontwikkelingslanden?LandelijkMilieudefensie
De veeteelt is toch goed geregeld in Nederland?LandelijkMilieudefensie
Welke effecten heeft de veehouderij voor de volksgezondheid?LandelijkPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Wat is de ecologische schade door de overmatige stikstof- en fosfaatemissie?LandelijkPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Wat is er mis met schaalvergroting in de veeteelt?LandelijkMilieudefensie
Zijn er verbeteringen zichtbaar qua dierenwelzijn?LandelijkPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Wat is de bijdrage van de Nederlandse landbouw aan de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater?LandelijkPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Waarom zijn er eigenlijk zoveel varkens en kippen in Nederland?LandelijkMilieudefensie
Hoe heeft de diergezondheid zich de afgelopen decennia ontwikkeld?LandelijkPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Hoe is de agrarische sector onderverdeeld?LandelijkRijksoverheid

Wetten, regels en beleid

LinkAktieradiusOrganisatieSoort
Besluit landbouw milieubeheer (1)LandelijkInfomilInfo item
Besluit mestbassins milieubeheerLandelijkInfomilInfo item
Biologische en scharrelveehouderijLandelijkRijksoverheidInfo item
Fijn stof in de pluimveesectorLandelijkRijksoverheidInfo item
Landbouw en tuinbouwLandelijkRijksoverheidInfo item
Landbouw en tuinbouw NieuwsLandelijkRijksoverheidInfo item
Multifunctionele landbouwLandelijkRijksoverheidInfo item
Reductie van de veestapel?LandelijkBrabantse Milieufederatie (BMF)Info item
Van mega naar beter, rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderijLandelijkRijksoverheidDocument
VeehouderijLandelijkRijksoverheidInfo item
Veehouderij Documenten en publicatiesLandelijkRijksoverheidInfo item
Veehouderij NieuwsLandelijkRijksoverheidInfo item
Veehouderij in NederlandLandelijkRijksoverheidInfo item
Visie veehouderijLandelijkRijksoverheidDocument
  Van Organisatie Heeft URL
Links:Besluit landbouw milieubeheer (1) Organisatie:Infomil www.infomil.nl/onder...
… overige resultaten

FAQ AktieradiusSubthemaOrganisatieW
Landbouw: wet- en regelgevingLandelijkBeheergroep Milieuhulp1
Milieueffectrapportage veehouderij (m.e.r.-procedure)LandelijkPraktijkgevallenBeheergroep Milieuhulp
Wat is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)?LandelijkRijksoverheid
De uitbreiding van een stal komt als gevolg van die uitbreiding binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied te liggen. Is daardoor sprake van een afname van het Natura 2000-gebied en dient er vergunning te worden aangevraagd?LandelijkVergunningRegiegroep Natura 2000
Wordt een bedrijf onder het Besluit landbouw vergunningplichtig als de door woningbouw de afstand tot gevoelige objecten afneemt en daardoor niet meer wordt voldaan aan de afstanden genoemd in artikel 4 van het Besluit landbouw?LandelijkInfomil
Aan de vergunning kunnen voorschriften verbonden worden. Wanneer wordt de grondslag van de aanvraag hierbij verlaten?LandelijkInfomil
Kan Nederland in 2009 voldoen aan de Nitraatrichtlijn van de Europese Unie?LandelijkPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Hoe ga ik handhaven als een IPPC-bedrijf een vergunning heeft die niet BBT is en hoe ga ik handhaven als de vergunning wel BBT maar de feitelijke situatie niet BBT is?LandelijkInfomil
Zijn er ook veehouders zonder vergunningen?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Voor onttrekkingen aan het oppervlaktewater (ten behoeve van landbouw, tuinbouw of sportvelden) moet onder de Waterwet een watervergunning aangevraagd. Zijn hiervoor formulieren ontwikkeld?LandelijkHandelingen in watersystemenRijksoverheid
IPPC-richtlijn veehouderijLandelijkBeheergroep Milieuhulp
Wanneer moeten bovengrondse dieselolietanks zonder installatiecertificaat bij landbouwbedrijven worden gekeurd?LandelijkInfomil
Onder welk bevoegd gezag valt een veehouderij waar gebruik wordt gemaakt van brijvoer?LandelijkInfomil
Wat zijn de gevolgen van de aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat voor de landbouw?LandelijkPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Hoe ga ik om met de categorieën (groot-)ouderdieren van vleeskuikens (E4 RAV) en vleeskuikens (E5 RAV) in de IPPC-database ?LandelijkInfomil
Is er jurisprudentie over het begrip één inrichting bij veehouderijen?LandelijkInrichtingInfomil
Hoeveel schapen mogen worden gehouden om nog onder het Besluit landbouw milieubeheer te kunnen vallen?LandelijkInfomil
Algemene milieuregels veehouderij (AMvB veehouderij)LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Wat is de relatie tussen de opslag van mest, het Besluit landbouw en het Activiteitenbesluit?LandelijkInfomil
Wanneer geldt vergunningplicht voor bedrijfsmatig gehouden dieren?LandelijkInfomil
In hoeverre dienen gevoelige objecten of gebieden in het buitenland beschermd te worden tegen de emissie van stank of ammoniak van een veehouderij?LandelijkInfomil
Is er jurisprudentie over fijn stof bij veehouderijen?LandelijkInfomil
Mag er mest uitgereden worden op bevroren grond?LandelijkProvincie Gelderland
Hoeveel stuks jongvee mogen worden gehouden om nog onder het Besluit landbouw milieubeheer te kunnen vallen?LandelijkInfomil
Om welke redenen kan een agrarisch bedrijf vergunningplichtig zijn?LandelijkInfomil
Wanneer vallen gehouden dieren onder de IPPC-richtlijn?LandelijkInfomil
Aan welke eisen moet de opslag van mest op een (kop)akker of weiland voldoen?LandelijkInrichtingInfomil
Op welke wijze moet ik besmettingsgevaar beoordelen bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor een veehouderij?LandelijkInfomil
Hoe werkt het EU-beleid door in de Nederlandse landbouw?LandelijkPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Voor welke voorschriften van de vergunning geldt een overgangstermijn zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van het Besluit landbouw milieubeheer?LandelijkInfomil
Brussel in de stalLandelijkBeheergroep Milieuhulp
Hoe werd de afstand bepaald bij de toelatingscriteria in het inmiddels ingetrokken Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer en het ingetrokken Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer?LandelijkInfomil
Wat betekent Natura 2000 voor de landbouw (boeren)?LandelijkRegiegroep Natura 2000
Valt een zorgboerderij of bijvoorbeeld een tuinderij waar mensen therapeutisch werk verrichten, onder het Besluit landbouw?LandelijkInfomil
Wanneer moet voor een veehouderij een oprichtingsvergunning verleend worden en wanneer een omgevingsvergunning voor de gehele inrichting (revisievergunning)?LandelijkInfomil
Wat is het milieueffect van de herziening van het Europese Landbouwbeleid?Landelijk, InternationaalPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Welke eisen stelt het Besluit landbouw milieubeheer aan composteren?LandelijkInfomil
Hoofdlijnen in de brochure: Brussel in de stal - De IPPC-richtlijn en de MER-toets bij vergunningverlening voor de intensieve veehouderijLandelijkBeheergroep Milieuhulp

Wat doen bedrijven?

LinkAktieradiusOrganisatieSoort
Fyto-ondernemerscheckLandelijkCentrum voor Landbouw en Milieu (CLM)
AgriHolland B.V.
Dienst
  Van Organisatie Heeft URL
Links:Fyto-ondernemerscheck Organisatie:Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)
Organisatie:AgriHolland B.V.
www.fyto-ondernemers...

L User:MOOIjohnV 2011/04/20

Weergaven
Persoonlijke instellingen