Kapvergunning

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken
Kapvergunning
[bewerken]

Meld ons ook ontbrekende of incorrecte informatie.
Valt onder thema:
Bevat thema:
Overige verwante pagina's:

Intro

Bomen mogen niet zomaar worden gekapt. Niet alleen omdat mensen bomen belangrijk vinden als onderdeel van hun leefomgeving, maar ook omdat bomen nuttig zijn. Bijvoorbeeld als broed- of rustgelegenheid voor vogels en vleermuizen, maar ook voor de schaduw die ze geven, en vanwege het feit dat ze een positief effect hebben op de luchtkwaliteit.

Voor gebieden binnen de bebouwde kom heeft de gemeenteraad in de Algemene plaatselijke verordening of de Kapverordening bepaald onder welke voorwaarden bomen gekapt mogen worden, en of daarvoor vergunning nodig is.

Voor gebieden daarbuiten is de Boswet van toepassing, op grond waarvan een melding verplicht kan zijn.

Hieronder treft u in de vorm van FAQ's veel informatie aan over het kappen van bomen.Wetten, regels en beleid

FAQ AktieradiusSubthemaOrganisatieW
Kan een boom die overlast door lichte zaden en vruchten veroorzaakt worden gekapt?LandelijkBeheergroep Milieuhulp1
Kan er bij overlast door bomen voor worden gezorgd dat die bomen worden verwijderd?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Aanvraag voor een kapvergunningLandelijkBeheergroep Milieuhulp
Als er een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen (voorheen kapvergunning) is verleend kan ik dan gelijk beginnen met kappen?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Kan een boom die voor derving van inkomsten bij agrariërs zorgt worden gekapt?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Is een kapvergunning nodig voor het kappen van bomen in bossen?LandelijkVogelbescherming Nederland
Kan een boom bij bladafval worden gekapt?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Definitie bomenkap in de BoswetLandelijkBoswetBeheergroep Milieuhulp
Wie is gerechtigd om een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen (voorheen kapvergunning) aan te vragen?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Moet ik een kapvergunning aanvragen voor een dode boom?LandelijkBomenstichting
Wanneer wordt een vergunning voor het vellen van een monumentale boom verleend?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Voorwaarden voor het verlenen van een vergunning voor het kappen van bomenLandelijkBeheergroep Milieuhulp
Hoe lang is de omgevingsvergunning voor de activiteit vellen (voorheen kapvergunning) geldig?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Is het kappen van populieren toegestaan zolang er nog geen onderzoek is gedaan naar dieren die eventueel in de populieren zouden kunnen leven?LandelijkVogelbescherming Nederland
Wat is de bestuursrechtelijke handhaving vanuit de Wabo?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Kan de gemeente de vergunning voor het vellen van een boom intrekken of wijzigen?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Weigeren van het verlenen van een kapvergunningLandelijkBeheergroep Milieuhulp
Binnen welk termijn moet de gemeente een kapaanvraag behandelen?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Melding van het kappen van bomen op basis van de BoswetLandelijkBoswetBeheergroep Milieuhulp
Mag ik die grote boom in mijn tuin zonder vergunning kappen?LandelijkHet Juridisch Loket
Bij welke dikte van een boom mag ik zonder vergunning een boom kappen?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
In de kapverordening van gemeente X staat dat de vergunning vervalt als niet binnen een jaar na verlening er gebruik van is gemaakt. Tevens is de herplantplicht opgenomen. Zijn dergelijke voorwaarden ook onder de Wabo nog toegestaan?LandelijkInfomil
Geldt voor iedere gemeente dat voor het vellen van één of meer bomen een omgevingsvergunning (voorheen kapvergunning) moet worden aangevraagd?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Wat zijn de regels omtrent omgevingsvergunning voor de activiteit vellen (voorheen kapvergunning)?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
En als de kapvergunning is verleend, wat dan?LandelijkHet Juridisch Loket
Heb ik een vergunning nodig als ik een boom wil kappen op particulier terrein?LandelijkBeheergroep Milieuhulp
Wanneer moet u een kapvergunning aanvragen?LandelijkVogelbescherming Nederland

K User:MOOIjohnV 2011/04/18Bomen mogen niet zomaar worden gekapt. Niet alleen omdat mensen bomen belangrijk vinden als onderdeel van hun leefomgeving, maar ook omdat bomen nuttig zijn. Bijvoorbeeld als broed- of rustgelegenheid voor vogels en vleermuizen, maar ook voor de schaduw die ze geven, en vanwege het feit dat ze een positief effect hebben op de luchtkwaliteit.

Voor gebieden binnen de bebouwde kom heeft de gemeenteraad in de Algemene plaatselijke verordening of de Kapverordening bepaald onder welke voorwaarden bomen gekapt mogen worden, en of daarvoor vergunning nodig is.

Voor gebieden daarbuiten is de Boswet van toepassing, op grond waarvan een melding verplicht kan zijn.

Hieronder treft u in de vorm van FAQ's veel informatie aan over het kappen van bomen.

Weergaven
Persoonlijke instellingen