Ibart

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken

nieuws

Groen Dichterbij


 

IVN, Buurtlink en SME Advies zijn een campagne gestart om burgers te helpen natuur dichterbij te brengen.


2012 Jaar van de Bij


 

De bij heeft het moeilijk en krijgt dit jaar daarom extra veel aandacht.


2012 Jaar van de Buitenplaats


 

Dit jaar krijgen de historische buitenplaatsen extra aandacht.


Milieuhulp bevat informatie over 1067 kernen,
107 regio's en 415 gemeenten. Klik op de kaart.

                  

webassistent bart
Waarmee kan ik u helpen?

Wilt u meteen iets doen voor uw leefomgeving, klik dan op Doe mee.

Milieuhulp telt momenteel 4480 veelgestelde vragen over 741 thema's
afkomstig van 4143 organisaties, overheden en bedrijven.
Energiebesparing landbouw en veeteelt, Stadsverwarming, Natuurschoonwet, Ruimtegebruik Gelderland, Recreatie en toerisme in Gelderland, Onderzoek en berekening natuur en landschap, Nitraat, Planten en gezondheid, Hogere zandgronden, Onconventioneel gas, Lichthinder recreatie en toerisme, Activiteitenbesluit, Reconstructiewet, Hoogveen, Soorten dieren, Burgerparticipatie, Luchtvervuiling en gezondheid, Hamsters, Groen beleggen, Juridische hulp en advies, Soorten stoffen, Bestrijdingsmiddelen, Ammonia, Fosfor (P), Wabo / Omgevingsvergunning - zienswijzen bezwaar en beroep, Eekhoorns (Sciurus vulgaris), Papier en karton, Dieren in gevangenschap, Klacht indienen, Rampen en ongevallen, Onderzoek en berekening luchtkwaliteit, Fietsverkeer, Algemene regels van rijk en provincies mbt Wro, Zonlicht en gezondheid, Textiel, Energiebesparing verlichting, Openbaarheid van milieuinformatie, Huisstofmijt, Steenvliegen (Plecoptera), Besluit landbouw milieubeheer, Tuinen, Groene daken / Duurzame daken, Herinrichting buitengebied, Kust, Q-koorts, Hondenpoep, Laagveen / Veenweide, NEC-richtlijn voor ammoniak, Duurzaamheid, Kernfusie, Overige Wro zaken, Dassen, Structuurschema Groene Ruimte (SGR), Ruimtegebruik bedrijven / Bedrijfsterreinen, Onweer, Kunststof, Handhaven en gedogen, Blik, Nationale parken, Ratten, Natuur in de stad, Ruimtegebruik Limburg, Energierekening, Dieren, Milieuschade / Milieuaansprakelijkheid, Zuren, Zwerfvuil, Warmtepompen, Vogels, Zonlicht, Recreatie en toerisme in Drenthe, Beheer mbt nesten, Energiebesparing verwarmen, Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo), Bedrijfsmilieuplan (BMP), Natuur en gezondheid, Illegaal wonen, Kernenergiewet, Beschermde natuurmonumenten, Middelen voor burgers bij aanpak leefomgeving, Natuurmusea, Weekdieren (Mollusca), Vuurwerk, Geluidshinder bouwen en wonen, Glastuinbouw, Vissen, Burgers en hun leefomgeving, Vuilnis, Besluit Bodemkwaliteit, Geurbronnen, Aanpassingen van andere wetgeving ivm Wro, Openbaar vervoer, Keurmerken, Ooievaars, Kaarten, Katten, Verkeer en vervoer / Mobiliteit, Wabo / Omgevingsvergunning - verlening, Duurzaam vliegverkeer, Vernatting / Wateroverlast, Gevaren voor natuur en landschap, Zuurstof, Metaal (schroot), Blauwalg, Registratie Evaluatie Autorisatie CHemische stoffen (REACH), Paarden, Bronnen van lichthinder, Pers en publiciteit, Ruimtegebruik Overijssel, Stoffen - wetten regels en beleid, Kinderen en luchtvervuiling, Binnenmilieu op school, Sprinkhanen en krekels, Lichthinder openbare verlichting, Geurhinder bedrijven, Duurzame ontwikkeling, Bouw- en sloopafval, Stikstofdioxide en gezondheid, Explosies, Vluchtige organische stoffen (VOS), Eikenprocessierupsen, Verzilting van de bodem, Natuur en landschap - wetten regels en beleid, Recreatie en toerisme in Zuid-Holland, Persistent organic pollutants (POPs), Luchtvervuiling en bouwen, Omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning), Boommarters (Martes martes), Koeien, Mediation, Kwaliteit leefomgeving, Warmtekrachtkoppeling (WKK), Landschappen, Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (RoHS), Nitrosamine, Insecten (Insecta), Duin, Ruimtegebruik per provincie, Duurzaam wegverkeer, Vocht in huis, Isoleren, Straling en gezondheid, Duurzame samenleving, Warmte-koudeopslag (WKO), Ruimtegebruik Zuid-Holland, Wolven (Canis lupus), Energiebesparing, Ruimtegebruik Flevoland, Oppervlaktewater, Natuur in de zorg, Airconditioning, Waterkracht, Grondmarkt, Aardverschuivingen, Inpassingsplan in Wro, Stoffen, Bedrijvenregeling bodemsanering, Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), Spreeuwen, Palmolie, Wilde zwijnen, Duurzame visserij, Nationale Landschappen, Eenden, Veiligheid leefomgeving, Planten, Milieuverslag, Verordening in Wro, Vogelgriep, Energiebesparing wassen en drogen, Jacht, Recreatie en toerisme in Zeeland (provincie), Subsidies en fondsen, Ganzen, Kwik (Hg), Energiebesparing computer, Bevolkingskrimp, Riolering en waterzuivering, Geluidshinder spoorweg, Geluidshinder vliegverkeer, Wetten en verordeningen nu geldend, Energiebesparing televisie, Natuurontwikkeling, Regeling saldering luchtkwaliteit, IPPC-richtlijn, LPG, Energiebesparing eten en koken, Fijn stof (PM10), Structuurschema ruimtelijke ordening, Biodiversiteit, Edelherten, Ruimtegebruik vliegverkeer, Vogelrichtlijn, NME beroepsonderwijs, Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Onderzoek en berekening geur, Koolmonoxide (CO), Dieren en gezondheid, Meststoffenwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) / Omgevingsvergunning, Geluid en gezondheid, Algemene wet bestuursrecht (Awb), Luchtkwaliteit - wetten regels en beleid, Teken, Gesubsidieerde rechtsbijstand, Uilen, Steenkool, Glas, Provinciaal belang in Wro, Lokale energie, Klimaatbedreigende stoffen, Provincie Noord-Brabant en haar beleid, Luchtvervuiling huishoudens, Bouwstoffenbesluit, Wabo / Omgevingsvergunning - bevoegd gezag advisering en vvgb, Ruimtegebruik Zeeland (provincie), Afvalwater / Watervervuiling, Walvissen en dolfijnen (Cetacea), Wet Natuur, Hergebruik, Zienswijzen, Gevaren wegverkeer voor natuur en landschap, Onderzoek en berekening straling, Mollen (Talpidae), Hulp bij inspraak, Onderzoek en berekening energie, Bodem- en grondonderzoek, Visserijwet, NME voortgezet onderwijs, Waterstof, CITES verdrag, Kyoto-protocol, Vergunning biotechnologie, Luchtkwaliteit in Gelderland, Verjagen van dieren, Energiebesparing gebouwde omgeving, Erosie, Stoffenrichtlijn, Zeehonden, Natuur en landschap, Gas en elektra, Kinderboerderijen, Geurhinder landbouw en veeteelt, Ruimtegebruik Friesland, Voedselverspilling, Bouwbesluit, Chloor, Fijn stof en gezondheid, Koudemiddelen en F-gassen, Bronnen van luchtvervuiling, Verdroging van natuurgebieden, Verstoring van mineralenkringloop, Omgevingsvergunning voor milieu (voorheen milieuvergunning), Planologische kernbeslissing (PKB), Energiebesparing bij huurwoningen, Ozon (O3), Bouwen en wonen - wetten regels en beleid, Globally Harmonised System (GHS), Aanschafbelasting motorvoertuigen (BPM), Smog, Samen een milieuprobleem aanpakken, Bodemdaling, Mest, Bouwstoffen, Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB), Rode Lijst, Honden, Versnippering van landschap, Heuvelland, Gevaren militaire activiteiten voor natuur en landschap, Agrarisch natuurbeheer, UNESCO Overeenkomst, Klimaat en gezondheid, Aardgas, Rook in huis, Ammoniak (NH3) - wetten regels en beleid, Zonnepaneel, Luchtvervuilende stoffen, Illegaal ruimtegebruik, Regeling omgevingsrecht (Mor), Nertsen, Zoogdieren, Vliegverkeer, Bestemmingsplan in oude WRO, Dierenwelzijn, Hulp bij hinder / schade / overtredingen, Afgravingen, Ammoniakemissie Huisvesting Veehouderijen, Landbouw en veeteelt, Ruimtegebruik Noord-Brabant, Dierziekten, Bodemvervuiling en gezondheid, Lichthinder in natuur en landschap, Bodemvervuiling bedrijven, Interimwet stad-en-milieubenadering, Stoken kachels en haarden, Schilderen, Financiele zaken en grondexploitatie in Wro, Soorten verkeer en vervoer, Energie, Afdekking van de bodem, Kolibries, Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Energiebesparing scholen, Voorbeeldbrieven, Luchtvervuiling bij snelwegen, Reinigen en hergebruik grond, Kappen van bomen, Energielevering, Klimaat, Licht, Tegemoetkoming in schade (planschade), Bouwen en gezondheid, Flora- en faunawet, Waterwet (Wtw), Grondwater, Woningwet, Milieubeleidsplan, Overheid en haar beleid, Grondbewerking, Aluminium, Randstad, Bronnen van afvalwater, Egels (Erinaceus europaeus), Kraaien, Gevaren voor cultureel erfgoed, Stikstofdioxide (NOx), Duurzaam produceren, Overstromingen, Baggerspecie, Natuurbeschermingswet 1998, Water - wetten regels en beleid, Tin, Rapportage luchtkwaliteit, Klimaat - wetten regels en beleid, Gevaren visserij voor natuur en landschap, Vliegrampen, Aardwarmte, Gecertificeerde Bouwbesluittoets, Besluit ruimtelijke ordening (Bro), Zwammen, Wabo / Omgevingsvergunning - aanvraag, Vlinders, Recreatie en toerisme in Noord-Holland, Boomteelt, Geluidszones voor bedrijven, Vermesting van natuurgebieden, Otters (Lutra lutra), Mossen, Visserij, Vleermuizen (Chiroptera), Lichthinder bedrijven, Maaien, Geluidsisolatie tegen vliegverkeer, Grondwateronttrekking, Binnenmilieu op kantoor, Gevelisolatie, Waterschap, Best Beschikbare Technieken (BBT), Beïnvloeding besluitvorming, Energiebesparing huishouden, Richtlijn Industriële Emissies (RIE), Energiebesparing ventilator, Binnenmilieu, Wegverkeer, Propaan (C3H8), Kooldioxide (CO2), Geluid, Reptielen, Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR), Chemische stoffen in huis, Luchtkwaliteit in Utrecht stad, Vervoer gevaarlijke stoffen, Radon (Rn), NME buitenschools, Overgang van oude WRO naar nieuwe Wro, Streekplan, Asbest, Besluit Glastuinbouw, Ruimtegebruik wegverkeer, Gezondheid veiligheid en kwaliteit leefomgeving, Bevolkingsgroei, Vergunning zonne-installatie, Zonnecollector / Zonneboiler, Waterbeheer, Smogregeling, Onderzoek en berekening veiligheid, Energie - wetten regels en beleid, Duurzaam inkopen, Verdrag van Bern, Koolmezen, Gevaren vliegverkeer voor natuur en landschap, Luchtvervuiling wegverkeer, Natura 2000, Natuurbalans, Scheepsafval, Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), Plastic en andere kunststoffen, Cultureel erfgoed / Groen erfgoed, Handel in bedreigde soorten, Saldering ammoniak, Duurzame leefstijl, Amfibieen, Structuurvisie in Wro, Wet Milieubeheer (Wm), Klimaat en energie, Ruimtegebruik Groningen (provincie), Kapvergunning, Ruimtegebruik recreatie en toerisme, Geluidshinder horeca, Zwaveldioxide (SO2), CO2-opslag (CCS), Elektr(on)isch afval, Duurzaam bouwen en wonen, Structuurplan ruimtelijke ordening, Biogas, Nazorg bodemsanering, Economie, Verdrag van Bonn, Ruimtelijke ordening, Wetlands verdrag, Mussen, Meeuwen, Beheersverordening in Wro, Geluidshinder bedrijven, Structuurschets ruimtelijke ordening, Boswet, Heide, Bodem+, Crisis- en herstelwet (Chw), Landbouw en veeteelt - wetten regels en beleid, Energielabel woning, Beheer van houtwallen, Geluidshinder evenementen, Benzeen, Gezondheid leefomgeving, Onderzoek en berekening klimaat, Verzuring van natuurgebieden, Besluit Ammoniakemissie Huisvesting Veehouderijen, Bijen, Bodemvervuiling landbouw, Wet bodembescherming (Wbb), Wabo / Omgevingsvergunning - invoering en overgangsrecht, Besluit Luchtkwaliteit, Energie en veiligheid, Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav), Recreatie en toerisme in Limburg, Wetten regels en verordeningen, Ecosystemen, Voedselzekerheid, Bevers (Castor fiber), Uranium, Recreatie en toerisme in Flevoland, Erfgrens geschillen, Niet-duurzame energie, Gevaren hoogspanningsmasten voor natuur en landschap, Wet Luchtkwaliteit, Lucht, Jeneverbes, Boomkikkers, Recreatie en toerisme, Lachgas (N2O), Golfbanen, Water, Milieuzones, Subsidieregeling isolatieglas, Duurzaam ondernemen, Spoorvervoer, Bronnen van geluidshinder, Kwaliteitsborging in het Bodembeheer (Kwalibo), Methaan (CH4), Luchtvervuiling vliegverkeer, Verpakkingen, Bezoekerscentra / Natuurcentra, Energieleveranciers, Energie en gezondheid, Ventileren, Bomen, Bedrijfs- en gevaarlijk afval, Media, Soja, Bont, Ruimtegebruik Noord-Holland, Streekproducten, Geiten, Rapporten vergunningen en andere stukken, Rubber, Overlast van bomen en heesters, Besluit omgevingsrecht (Bor), CFKs, Parken, Beheer van openbaar groen, Straling, Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr), Ruimtegebruik natuur, Monumentenwet 1988, Chemisch veiligheidsrapport, Ruimtegebruik kust, Biotechnologie, Verdichting van de bodem

Irion.png Mooi logo.gif Mtrack.png Laposta.png
Weergaven
Persoonlijke instellingen