Ibart

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken

nieuws

Groen Dichterbij


 

IVN, Buurtlink en SME Advies zijn een campagne gestart om burgers te helpen natuur dichterbij te brengen.


2012 Jaar van de Bij


 

De bij heeft het moeilijk en krijgt dit jaar daarom extra veel aandacht.


2012 Jaar van de Buitenplaats


 

Dit jaar krijgen de historische buitenplaatsen extra aandacht.


Milieuhulp bevat informatie over 1067 kernen,
107 regio's en 415 gemeenten. Klik op de kaart.

                  

webassistent bart
Waarmee kan ik u helpen?

Wilt u meteen iets doen voor uw leefomgeving, klik dan op Doe mee.

Milieuhulp telt momenteel 4480 veelgestelde vragen over 741 thema's
afkomstig van 4143 organisaties, overheden en bedrijven.
Kraaien, Sprinkhanen en krekels, Openbaarheid van milieuinformatie, Duurzaam ondernemen, Verdrag van Bern, Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), Middelen voor burgers bij aanpak leefomgeving, Geluid, Handhaven en gedogen, Wet op de waterhuishouding, Laagveen / Veenweide, Gebiedsontwikkeling / Plattelandsontwikkeling, Pers en publiciteit, Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen (DURP), Cultureel erfgoed / Groen erfgoed, Eenden, Geluidshinder wegverkeer, Ruimtegebruik wegverkeer, Wet Luchtkwaliteit, Reigers, Toetsingskader ammoniak en Natura 2000, Wetten en verordeningen nu geldend, Afvalwater landbouw en veeteelt, Versnippering van landschap, Verrommeling, Ventileren, Zoogdieren, Vermesting van natuurgebieden, Schapen, Zonne-energie, Wabo / Omgevingsvergunning - handhaving, Algemene regels van rijk en provincies mbt Wro, Blauwe energie, Wabo / Omgevingsvergunning - procedure, Milieueffectrapportage, Geluidshinder bedrijven, Ethyleenoxide, Vuurwerk, Bestrijdingsmiddelen, Verstoring van mineralenkringloop, Lichthinder bedrijven, Straling, Mossen, Kernenergie, Wet ammoniak en veehouderij (Wav), Bedrijfsmilieuplan (BMP), Zienswijzen, Luchtvervuiling wegverkeer, Grofvuil, Ruimtegebruik natuur, Ongewervelde dieren, Kwaliteitsborging in het Bodembeheer (Kwalibo), NME buitenschools, Verkeer en vervoer / Mobiliteit, Haften, Eieren, Nota Ruimte, Geluidshinder in natuur en landschap, Natuur in de stad, Locaties van luchtvervuiling, Blauwalg, Energiebesparing koelen en vriezen, Visserij, Bronnen van afvalwater, Onderzoek, Olifanten (Elephantidae), Vlinders, Chloor, Spinnen (Araneae), Ammoniak (NH3) - wetten regels en beleid, Projectbesluit in Wro, Verordening in Wro, Radon (Rn), Energiebesparing in bestaande bouw, Recreatie en toerisme in Utrecht (provincie), Geur, Airconditioning, Recreatie en toerisme in Friesland, Energie en gezondheid, Katten, Wet Milieubeheer (Wm), Kieviten, Elektr(on)isch afval, Natuurgebieden, Vrijwilligerswerk, Milieuverslag, Energiebesparing bij huurwoningen, Nazorg bodemsanering, Inspraak en rechtspraak in Wro, Energielabel woning, Wabo / Omgevingsvergunning - aanvraag, Wabo / Omgevingsvergunning - invoering en overgangsrecht, Onderzoek en berekening klimaat, Geurhinder huishoudens, Streekplan, Regeling omgevingsrecht (Mor), Steenkool, Zee, Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), Vogels, Blik, Structuurschets ruimtelijke ordening, Landbouw en veeteelt, Gevaren voor cultureel erfgoed, Burgerparticipatie, Ooievaars, Keurmerken, Natura 2000, Ruimtegebruik Zeeland (provincie), Structuurplan ruimtelijke ordening, Duurzaam wegverkeer, Beschermde natuurmonumenten, Boomteelt, Ruimtegebruik landbouw en veeteelt, Geluid en gezondheid, Scheepsafval, Wet op de Ruimtelijke Ordening (oude WRO), Metaal (schroot), Boomkikkers, Duurzame landbouw, Ouderen en luchtvervuiling, Flora- en faunawet, Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO), Egels (Erinaceus europaeus), Energiebesparing gebouwde omgeving, Bouwstoffen, Kennis- en informatieoverdracht, Verzuring van natuurgebieden, Juridische basisbegrippen, Afvalolie, Waterbeheer, Ruimtegebruik Utrecht (provincie), Besluit Uniforme Saneringen (BUS), Natuurschoonwet, Vocht in huis, Gevaren wegverkeer voor natuur en landschap, Provincie Noord-Brabant en haar beleid, Energierekening, Geluidshinder bouwen en wonen, Binnenmilieu op school, Gecertificeerde Bouwbesluittoets, Recreatie en toerisme in Flevoland, Vergunning zonne-installatie, Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo), Amfibieen, Bezwaar en beroep, Geluidshinder vliegverkeer, Vogelgriep, Afval, Edelherten, Spoorvervoer, Onderzoek en berekening energie, Gevaren windmolens voor natuur en landschap, Isoleren, Hulp bij bezwaar en beroep, Stoffen en gezondheid, Luchtvervuiling bedrijven, Nationale parken, Overleg met degene die overlast veroorzaakt, Ruimtegebruikers, Financiele zaken en grondexploitatie in Wro, Ruimtegebruik spoorwegen, Ruimtegebruik Zuid-Holland, Bodemvervuiling en -sanering, Natuurbeschermingswet 1968, Onderzoek en berekening natuur en landschap, Lokale energie, Zeehonden, Kippen, Planten en gezondheid, Luchtvervuiling vliegverkeer, Mussen, Geluidshinder spoorweg, Innovatieprogramma Luchtkwaliteit, Gevaren vliegverkeer voor natuur en landschap, Mollen (Talpidae), Asbest en gezondheid, Visserij - wetten regels en beleid, Nota natuur bos en landschap (NBL21), Energiebesparing scholen, Geiten, Lichthinder openbare verlichting, Juridische hulp en advies, Zware metalen, Persistent organic pollutants (POPs), Geluidshinder evenementen, Herinrichting buitengebied, Parken, Padden, Voedsel, Meststoffenwet, Ziekte van Lyme, Rubber, Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr), Vergunning biotechnologie, Eikenprocessierupsen, Duurzame producten / Duurzaam consumeren, Beïnvloeding besluitvorming, Nitrosamine, Actiemogelijkheden in Wro, Bomen, Tin, Groene daken / Duurzame daken, Afdekking van de bodem, UNESCO Overeenkomst, Gas en elektra, Grauwe kiekendieven, LPG, Besluit landbouw milieubeheer, Onderzoek en berekening luchtkwaliteit, Luchtvervuiling huishoudens, Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (RoHS), Geluidsisolatie tegen vliegverkeer, Bronnen van lichthinder, Hergebruik, Ganzen, Ruimtegebruik Drenthe, Bevers (Castor fiber), Scheepsvervoer, Natuur en landschap, Ruimtegebruik Gelderland, Verdrag van Bonn, Stadslandbouw, Jeneverbes, Delta, Dieren en gezondheid, Duurzaam bouwen en wonen, Teken, Kyoto-protocol, Houtafval, Vuilnis, Tank in de grond, Ruimtegebruik Friesland, Beren (Ursidae), Bouwen en gezondheid, Boommarters (Martes martes), Burgers en hun leefomgeving, Drinkwater / Waterbesparing, Ammonia, Coordinatieregeling in Wro, Dierziekten, Duurzame energie, Otters (Lutra lutra), Ruimtegebruik bouwen en wonen, Paarden, Kwaliteit leefomgeving, Ecosystemen, Energiebesparing in nieuwbouw, Structuurschema ruimtelijke ordening, Omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning), Nanotechnologie, Ruimtelijke ordening - wetten regels en beleid, Klimaat, Lood (Pb), Vluchtige organische stoffen (VOS) en gezondheid, CITES verdrag, Energiebesparing bedrijven, Hondenpoep, Vogelrichtlijn, Dieren in gevangenschap, Zuren, Ruimtegebruik vliegverkeer, Gevaren recreatie en toerisme voor natuur en landschap, Rapporten vergunningen en andere stukken, Duurzaamheid, Ruimtegebruik per provincie, CO2-opslag (CCS), Recreatie en toerisme in Overijssel, Streekproducten, Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Papier en karton, Verdichting van de bodem, Duurzame economie, Aardgas, Nationale Landschappen, Hazen, Wabo / Omgevingsvergunning - zienswijzen bezwaar en beroep, Recreatie en toerisme in Noord-Holland, Wet Natuur, Duurzame leefstijl, Vervoer gevaarlijke stoffen, Voedselverspilling, Ruimtegebruik waterbeheer, Vliegrampen, Smogregeling, Zwerfvuil, Gezondheid leefomgeving, Richtlijn Bouwproducten, Duurzame veeteelt, Kinderen en luchtvervuiling, Biotechnologie, Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), Reptielen, Ruimtegebruik Flevoland, Provinciaal belang in Wro, Verdroging van natuurgebieden, Ecologische hoofdstructuur (EHS), Jacht, Bouwstoffenbesluit, Omgevingswet, Warmtekrachtkoppeling (WKK), Energiebesparing televisie, Onderzoek en berekening straling, Overheid en haar beleid, Ammoniak (NH3), Planten, Europese Kaderrichtlijn Bodem (KRB), Koudemiddelen en F-gassen, Energie, Warmte-koudeopslag (WKO), Glastuinbouw, Warmtepompen, Visserijwet, Luchtkwaliteit in Gelderland, Overige Wro zaken, Zink (Zn), Bont, Biogas, Kaarten, Rapportage luchtkwaliteit, Zwemwater, Natuur- en milieueducatie (NME), Licht, Soorten verkeer en vervoer, Aanschafbelasting motorvoertuigen (BPM), Ratten, Dierplagen, Structuurschema Groene Ruimte (SGR), Veiligheid leefomgeving, Energiebesparing airco, Subsidies en fondsen, Natuur en gezondheid, Grondbewerking, Klimaat - wetten regels en beleid, Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Fijn stof en gezondheid, Golfbanen, Gevaren bouwen en wonen voor natuur en landschap, PAKs, Plastic en andere kunststoffen, Textiel, Erosie, Glas, Besluit Bodemkwaliteit, Bio-energie, Rijksoverheid en haar beleid, Verzilting van de bodem, Gezondheid veiligheid en kwaliteit leefomgeving, Soja, Weekdieren (Mollusca), Wetten regels en verordeningen, Koolmezen, Zwammen, NME beroepsonderwijs, Drinkwater en gezondheid, Geurbronnen, Energiebesparing gemeenten, Benzeen, Windenergie, Lichthinder landbouw en veeteelt, Heide, Onderzoek en berekening veiligheid, Bodemvervuiling landbouw, Asbest, Recreatie en toerisme, Maneges, Straling en gezondheid, Zwaveldioxide (SO2), Beheersverordening in Wro, Samen een milieuprobleem aanpakken, CFKs, Koolmonoxide (CO), Ruimtegebruik Limburg, Energiebesparing verwarmen, Lachgas (N2O), Stoffen, Mest, Bodem+, Chemisch veiligheidsrapport, Bos, Dierentuinen, Milieubeleidsplan, Planologische kernbeslissing (PKB), Luchtvervuiling en gezondheid, Soorten dieren, Soorten stoffen, Voorkeursrecht in Wro, NME voortgezet onderwijs, Riolering en waterzuivering, Varkens, Afgravingen, Rapportage milieuwethandhaving, Bomenkap en vogels, Afvalwater bedrijven, Veiligheidsinformatieblad (VIB), Gezondheid in huis, Wetten en verordeningen oud, Nertsen, Registratie Evaluatie Autorisatie CHemische stoffen (REACH), Randstad, Kokerjuffers, Besluit omgevingsrecht (Bor), Geluidshinder horeca, Tracewet, Stadsverwarming, Voedsel en gezondheid, Klacht indienen, Overlast van bomen en heesters, Kernenergiewet, Onderzoek en berekening licht, Reeen (Capreolus capreolus L), Duurzame samenleving, Nitraat, Geurhinder verkeer en vervoer, Water, Rampen en ongevallen, Vluchtige organische stoffen (VOS), Subsidie zonne-energie, Agrarisch natuurbeheer, Aluminium, Overstromingen, Vliegverkeer, Recreatie en toerisme in Groningen (provincie), Chemische stoffen in huis, Wet bodembescherming (Wbb), Wilde zwijnen, Maaien, Vleermuizen (Chiroptera), Fijn stof (PM10), Ruimtegebruik bedrijven / Bedrijfsterreinen, Handel in bedreigde soorten, Uilen, Milieuschade / Milieuaansprakelijkheid, Besluit Oplosmiddelen, Luchtvervuiling bij scholen, Polychloorbifenyl (PCB), Algemene wet bestuursrecht (Awb), Stedelijke ontwikkeling, Kinderboerderijen, Recreatie en toerisme in Zuid-Holland, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb), Economie, Verjagen van dieren, Stoffen - wetten regels en beleid, Bodemdaling, Bezwaar of beroep tegen bomenkap, Natuurbalans, Geurhinder bedrijven, Bouwen en wonen - wetten regels en beleid, Rode Lijst, Recreatie en toerisme in Zeeland (provincie), Lichthinder in natuur en landschap, Natuur- en landschapsbescherming en -beheer, Thema, Hogere zandgronden, Ruimtelijke problemen, Duurzaam inkopen, Rivier, Duurzaamheid en innovatie, Klimaat en gezondheid, Natuurbeschermingswet 1998, Gevaren visserij voor natuur en landschap, Klimaat en energie, Binnenmilieu, Groepen gevoelig voor luchtvervuiling, Eco-engineering, Meeuwen, Energiebesparing eten en koken, Roetfilters, Fretten, Tegemoetkoming in schade (planschade), Ruimtegebruik Noord-Brabant, Duurzaam produceren, Subsidieregeling isolatieglas, Besluit Glastuinbouw, Luchtvervuilende stoffen, Afvalwater / Watervervuiling, Dierenwelzijn, Vissen, Onconventioneel gas, Bodem- en grondonderzoek, Dassen, Luchtkwaliteit - wetten regels en beleid, Bronnen van geluidshinder, Richtlijn Industriële Emissies (RIE), Bodem en grond, Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen (BOOVV), Reconstructiewet, Gevaren militaire activiteiten voor natuur en landschap, Voetgangers, Bodemvervuiling en -sanering - wetten regels en beleid, Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav), Structuurvisie in Wro, Onweer, Energiebesparing wassen en drogen, Waterschap, Klein chemisch afval (Kca), Luchtvervuiling bij snelwegen, Best Beschikbare Technieken (BBT), Interimwet stad-en-milieubenadering

Irion.png Mooi logo.gif Mtrack.png Laposta.png
Weergaven
Persoonlijke instellingen