Ibart

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken

nieuws

Groen Dichterbij


 

IVN, Buurtlink en SME Advies zijn een campagne gestart om burgers te helpen natuur dichterbij te brengen.


2012 Jaar van de Bij


 

De bij heeft het moeilijk en krijgt dit jaar daarom extra veel aandacht.


2012 Jaar van de Buitenplaats


 

Dit jaar krijgen de historische buitenplaatsen extra aandacht.


Milieuhulp bevat informatie over 1067 kernen,
107 regio's en 415 gemeenten. Klik op de kaart.

                  

webassistent bart
Waarmee kan ik u helpen?

Wilt u meteen iets doen voor uw leefomgeving, klik dan op Doe mee.

Milieuhulp telt momenteel 4480 veelgestelde vragen over 741 thema's
afkomstig van 4143 organisaties, overheden en bedrijven.
Luchtvervuiling en gezondheid, Tin, Bodemvervuiling en -sanering, Verpakkingen, Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav), Gevaren visserij voor natuur en landschap, Geurhinder huishoudens, Rampen en ongevallen, Ruimtegebruik Zuid-Holland, Bouwen en wonen - wetten regels en beleid, Energiebesparing koelen en vriezen, Klimaat en energie, Algemene wet bestuursrecht (Awb), Natuur en landschap - wetten regels en beleid, Tuinen, Maatschappelijke sectoren en hun invloed op de leefomgeving, Energie, Wormen, Geurhinder verkeer en vervoer, Amfibieen, Subsidieregeling isolatieglas, Duurzaamheid, Elektr(on)isch afval, Zoogdieren, Voetgangers, Soorten verkeer en vervoer, Burgerparticipatie, Klimaat, Energieleveranciers, Activiteitenbesluit, Omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning), Natuurmusea, Bodemsanering bedrijfsterreinen, Bouwen en gezondheid, Luchtvervuiling bij snelwegen, Blauwe energie, Bezwaar en beroep, Ruimtegebruik Limburg, Onderzoek en berekening straling, Zonlicht, Zware metalen, Hogere zandgronden, Besluit Oplosmiddelen, Natuur en landschap, Nota natuur bos en landschap (NBL21), Onderzoek en berekening klimaat, Structuurschets ruimtelijke ordening, Stoffen - wetten regels en beleid, Economie, Reconstructiewet, Stikstofdioxide (NOx), Onweer, Soja, Waterwet (Wtw), NEC-richtlijn voor ammoniak, Registratie Evaluatie Autorisatie CHemische stoffen (REACH), Subsidies en fondsen, Bedrijfsmilieuplan (BMP), Nationale Landschappen, Grondwateronttrekking, Ruimtegebruik recreatie en toerisme, Zwanen, Visserijwet, Bouwstoffenbesluit, Vernatting / Wateroverlast, Aanpassingen van andere wetgeving ivm Wro, Zienswijzen, Maaien, Egels (Erinaceus europaeus), Grondbewerking, Otters (Lutra lutra), Wabo / Omgevingsvergunning - procedure, Biotechnologie, Vermesting van natuurgebieden, Opzetten van dieren, Omgevingswet, Vluchtige organische stoffen (VOS) en gezondheid, Afval, Provincie Noord-Brabant en haar beleid, Droogte, Afvalolie, Duurzaamheid en innovatie, Handhaven en gedogen, Stoffenrichtlijn, Bodem+, Kinderen en luchtvervuiling, Ooievaars, Recreatie en toerisme in Flevoland, Vergunning zonne-installatie, Meer en moeras / Wetlands, Voedsel, Illegaal ruimtegebruik, Vergunning biotechnologie, Kinderboerderijen, Visserij, Tegemoetkoming in schade (planschade), Bodemvervuiling landbouw, Uranium, Energiebesparing landbouw en veeteelt, Verkeer en vervoer / Mobiliteit, Natura 2000, Glastuinbouw, Natuur en gezondheid, Rapportage milieuwethandhaving, Koolmonoxide (CO), Luchtkwaliteit - wetten regels en beleid, Bouwstoffen, Bodemvervuiling bedrijven, Ruimtegebruik landbouw en veeteelt, Onderzoek en berekening natuur en landschap, Juridische basisbegrippen, Inpassingsplan in Wro, Houtafval, Openbaar vervoer, Soorten dieren, Opleidingen, Hazen, Voedselzekerheid, Energierekening, Bronnen van luchtvervuiling, Gebiedsontwikkeling / Plattelandsontwikkeling, Energie en gezondheid, Tracewet, Geluidshinder bedrijven, Fosfor (P), Geluidshinder in natuur en landschap, Onderzoek en berekening verkeer en vervoer, Mediation, Wet Natuur, Dieren, Hondenpoep, Baggerspecie, Schilderen, Boswet, Voedsel en gezondheid, Ruimtegebruik bedrijven / Bedrijfsterreinen, Beschermde natuurmonumenten, Luchtvervuiling huishoudens, Jatropha, Dieren in gevangenschap, Duurzaam inkopen, Rapporten vergunningen en andere stukken, Katten, Ruimtelijke ordening, Verrommeling, Luchtkwaliteit in Gelderland, Zonnepaneel, Hergebruik, Milieuzones, Geluidshinder horeca, Geluid en gezondheid, Bronnen van afvalwater, Binnenmilieu op school, Sprinkhanen en krekels, Tank in de grond, Openbaarheid van milieuinformatie, Wabo / Omgevingsvergunning - bevoegd gezag advisering en vvgb, Maneges, Smogregeling, Gevaren wegverkeer voor natuur en landschap, Erfgrens geschillen, Fijn stof (PM10), Chroom (Cr), Ganzen, Verdroging van natuurgebieden, Bodem en grond, Hulp bij bezwaar en beroep, Actiemogelijkheden in Wro, Recreatie en toerisme in Noord-Holland, Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (RoHS), Coordinatieregeling in Wro, Lucht, Trilling, Randstad, Kappen van bomen, Richtlijn Industriƫle Emissies (RIE), Pers en publiciteit, Verdichting van de bodem, CITES verdrag, Ruimtegebruikers, Gevaren vliegverkeer voor natuur en landschap, Kennis- en informatieoverdracht, Geluidshinder evenementen, Bio-energie, Energielevering, Wet ammoniak en veehouderij (Wav), Geurbronnen, Wet bodembescherming (Wbb), Geluidshinder bouwen en wonen, Luchtvervuiling bij parkeergarages, Omgevingsloket, Geluidsisolatie tegen vliegverkeer, Gevaren recreatie en toerisme voor natuur en landschap, Geluidshinder wegverkeer, Stoken kachels en haarden, Zwaveldioxide (SO2), Planologische orgaan in Wro, Formaldehyde, Voorbeeldbrieven, Structuurschema Groene Ruimte (SGR), Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), Ruimtegebruik waterbeheer, Ruimtegebruik per provincie, Eikenprocessierupsen, Kapvergunning, Natuurschoonwet, Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO), Wolven (Canis lupus), Bezwaar of beroep tegen bomenkap, Bezoekerscentra / Natuurcentra, Luchtkwaliteit in Utrecht stad, Luchtvervuiling bij scholen, Bouwen en wonen, Zonnecollector / Zonneboiler, Klimaatbedreigende stoffen, Wetten en verordeningen in voorbereiding, Actiemiddelen, Hamsters, Warmtepompen, Kraaien, Bosbeheer en duurzaam hout, Kernenergiewet, Vaatplanten (Tracheobionta / Tracheophyta), Vrijwilligerswerk, Energiesubsidie, Natuurbalans, Richtlijn Bouwproducten, Emissiehandel, Meststoffenwet, NME voortgezet onderwijs, Milieuschade / Milieuaansprakelijkheid, Kooldioxide (CO2), Ruimtelijke ordening - wetten regels en beleid, Erosie, Zink (Zn), Luchtvervuiling wegverkeer, Best Beschikbare Technieken (BBT), Stoffen, Geluidshinder landbouw en veeteelt, Mest, Recreatie en toerisme, Ruimtegebruik spoorwegen, Weekdieren (Mollusca), Kwaliteitsborging in het Bodembeheer (Kwalibo), Zwerfvuil, Vuilnis, Stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke problemen, Reeen (Capreolus capreolus L), Kunststof, Vogelrichtlijn, Financiele zaken en grondexploitatie in Wro, Golfbanen, Smog, Kust, Besluit omgevingsrecht (Bor), Nota Ruimte, Spinnen (Araneae), Stankwet, NME basisonderwijs, Windenergie, Fijn stof en gezondheid, Wetten en verordeningen bij juridische acties, Recreatie en toerisme in Overijssel, Structuurplan ruimtelijke ordening, Voorlopige voorziening, Wetlands verdrag, Kaarten, Regeling saldering luchtkwaliteit, Wegverkeer, Blauwalg, Straling en gezondheid, Parkeren, Jacht, Wetten en verordeningen nu geldend, Stadslandbouw, Recreatie en toerisme in Gelderland, Samen een milieuprobleem aanpakken, Dierplagen, Hulp van natuur- en milieuorganisaties, Geluidszones voor bedrijven, Rijksoverheid en haar beleid, NME voor volwassenen, Gevaren windmolens voor natuur en landschap, Locaties van luchtvervuiling, Toezicht en handhaving in Wro, Benzeen, Lichthinder landbouw en veeteelt, Vliegverkeer, Aardgas, Wabo / Omgevingsvergunning - aanvraag, Geluidshinder vliegverkeer, Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), Gevaren voor cultureel erfgoed, Geiten, Groen beleggen, Asbest en gezondheid, Wet ruimtelijke ordening (nieuwe Wro), Propaan (C3H8), Vogels, Handel in bedreigde soorten, LPG, Lichthinder openbare verlichting, Natuur in de zorg, Grofvuil, Wabo / Omgevingsvergunning - handhaving, Duurzaam ondernemen, Bestemmingsplan in oude WRO, Energiebesparing verlichting, Wabo / Omgevingsvergunning - verlening, Huisstofmijt, Wet op de Ruimtelijke Ordening (oude WRO), Nanotechnologie, Aardolie, Vliegrampen, Structuurschema ruimtelijke ordening, Eenden, Gevaren bedrijven voor natuur en landschap, Gevaren voor natuur en landschap, Luchtvervuiling bij bejaardenhuizen, Waterkracht, Recreatie en toerisme in Zuid-Holland, Gecertificeerde Bouwbesluittoets, Beren (Ursidae), Lachgas (N2O), Rivier, Oppervlaktewater, Herinrichting buitengebied, Natuurbeschermingswet 1968, Dioxine, Luchtvervuiling door roken, Gevaren militaire activiteiten voor natuur en landschap, Ozon (O3), Soorten stoffen, Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB), Duurzame energie, Kernenergie, Besluit Luchtkwaliteit, Eco-engineering, Ammoniak (NH3) - wetten regels en beleid, Beheer van openbaar groen, Vossen, Energiebesparing in bestaande bouw, Biodiversiteit, Ratten, Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo), Wet op de waterhuishouding, Overgang van oude WRO naar nieuwe Wro, Duurzame landbouw, Warmteterugwinning (WTW), Onderzoek en berekening geluid, Kieviten, Ammonia, Zonne-energie, Verdrag van Bern, Varkens, Libellen (Odonata), Energiebesparing bedrijven, Afname van voorraad organische stof in de bodem, Verjagen van dieren, Lichthinder bedrijven, Grauwe kiekendieven, Chemisch veiligheidsrapport, Niet-duurzame energie, Rapportage luchtkwaliteit, Energie-inkoop, Thema, Media, Aardwarmte, Agrarisch natuurbeheer, Beekdal, Beheer van houtwallen, Rook in huis, NME buitenschools, Cadmium (Cd), Energiebesparing gemeenten, Jeneverbes, Energiebesparing verwarmen, Rode Lijst, Licht, Recreatie en toerisme in Limburg, Onderzoek en berekening veiligheid, Edelherten, Grondwater, Besluit Uniforme Saneringen (BUS), Hoogveen, Teken, Hulp bij inspraak, Grondmarkt, Recreatie en toerisme in Groningen (provincie), Binnenmilieu, Kippen, Scheepsafval, Ethyleenoxide, Dieren en gezondheid, Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR), Onderzoek en berekening luchtkwaliteit, Besluit Ammoniakemissie Huisvesting Veehouderijen, Duurzame visserij, Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Luchtvervuiling en bouwen, Groene daken / Duurzame daken, Vuurwerk, Wilde zwijnen, Landbouw en veeteelt, Persistent organic pollutants (POPs), Duurzame samenleving, Warmtekrachtkoppeling (WKK), Chemische stoffen in huis, Heide, Drinkwater / Waterbesparing, Polychloorbifenyl (PCB), Asbest, Wet Milieubeheer (Wm), Afvalwater / Watervervuiling, Gezondheid en veiligheid biotechnologie, Padden, Klimaatverdrag, Ammoniakemissie Huisvesting Veehouderijen, Plastic en andere kunststoffen, Ruimtegebruik Groningen (provincie), Zuren, Proactieve aanwijzingen van rijk en provincies mbt Wro, Bedrijven, Stallen, Dierziekten, Bont, Gezondheid veiligheid en kwaliteit leefomgeving, Schapen, Duurzame ontwikkeling, Streekproducten, Globally Harmonised System (GHS), Besluit Glastuinbouw, Landschappen, Natuur in Utrecht stad, Meeuwen, Voedselverspilling, Vogelgriep, Fietsverkeer, Honden, Natuurontwikkeling, Flora- en faunawet, Duurzame leefstijl, Gevaren bouwen en wonen voor natuur en landschap, Interimwet stad-en-milieubenadering, Bevolkingsgroei, Geur, Onconventioneel gas, Ruimtegebruik Utrecht (provincie), Omgevingsvergunning voor milieu (voorheen milieuvergunning), Middelen voor burgers bij aanpak leefomgeving, Ecosystemen, Energiebesparing in nieuwbouw, Metaal (schroot), Groepen gevoelig voor luchtvervuiling, Ruimtegebruik Drenthe, Kolibries, Hemelwater, Natuurgebieden, Recreatie en toerisme in Drenthe, Airconditioning, Binnenmilieu in woningen, Vocht in huis, Isoleren, Haften, Radon (Rn), Koolmezen, Visserij - wetten regels en beleid, Muggen, Bomenkap en vogels, Explosies, Natuur- en landschapsbescherming en -beheer, Branden, Bronnen van geluidshinder, Energiebesparing computer, Gesubsidieerde rechtsbijstand, Insecten (Insecta), Gevaren hoogspanningsmasten voor natuur en landschap, Laagveen / Veenweide, Nitraat, Afdekking van de bodem, Mossen, Methaan (CH4), Gevelisolatie, Natuur- en milieueducatie (NME), Recreatie en toerisme in Utrecht (provincie), Onderzoek en berekening energie, Stoffen en gezondheid, Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), Bevers (Castor fiber), Steenkool, Energiebesparing airco, Duurzaam bouwen en wonen, Verstoring van mineralenkringloop, Planten en gezondheid, Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), Gevaren landbouw en veeteelt voor natuur en landschap, Ziekte van Lyme, Lood (Pb), Reigers

Irion.png Mooi logo.gif Mtrack.png Laposta.png
Weergaven
Persoonlijke instellingen