Ibart

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken

nieuws

Groen Dichterbij


 

IVN, Buurtlink en SME Advies zijn een campagne gestart om burgers te helpen natuur dichterbij te brengen.


2012 Jaar van de Bij


 

De bij heeft het moeilijk en krijgt dit jaar daarom extra veel aandacht.


2012 Jaar van de Buitenplaats


 

Dit jaar krijgen de historische buitenplaatsen extra aandacht.


Milieuhulp bevat informatie over 1067 kernen,
107 regio's en 415 gemeenten. Klik op de kaart.

                  

webassistent bart
Waarmee kan ik u helpen?

Wilt u meteen iets doen voor uw leefomgeving, klik dan op Doe mee.

Milieuhulp telt momenteel 4480 veelgestelde vragen over 741 thema's
afkomstig van 4143 organisaties, overheden en bedrijven.
Vissen, Kippen, Smogregeling, Erfgrens geschillen, Luchtvervuiling vliegverkeer, Wet bodembescherming (Wbb), Zonnepaneel, Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), Duurzaam produceren, Padden, Stoffenrichtlijn, Hoogveen, Ruimtegebruik spoorwegen, Afvalwater landbouw en veeteelt, Hulp bij hinder / schade / overtredingen, Voedselverspilling, Gezondheid en veiligheid biotechnologie, Drinkwater en gezondheid, Waterbeheer, Gevelisolatie, Aardwarmte, Locaties van luchtvervuiling, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) / Omgevingsvergunning, Overheid en haar beleid, Vossen, Klein chemisch afval (Kca), Stoffen - wetten regels en beleid, Riolering en waterzuivering, Nota natuur bos en landschap (NBL21), Elektr(on)isch afval, Kooldioxide (CO2), NME buitenschools, Media, Onderzoek en berekening straling, Luchtvervuiling bij parkeergarages, Natuurschoonwet, Rode Lijst, Grondbewerking, Aluminium, Geurhinder verkeer en vervoer, Gevaren voor natuur en landschap, Verzuring van natuurgebieden, Planten en gezondheid, Bodem en grond, Gevaren bedrijven voor natuur en landschap, Blik, Recreatie en toerisme, Afvalolie, Europese Kaderrichtlijn Bodem (KRB), Drinkwater / Waterbesparing, Overleg met degene die overlast veroorzaakt, Milieueffectrapportage, Economie, Honden, Landbouw en veeteelt - wetten regels en beleid, Asbest en gezondheid, Pure Plantaardige Olie (PPO), Voorlopige voorziening, Duurzaamheid en innovatie, Koeien, Bezoekerscentra / Natuurcentra, Onderzoek en berekening licht, Ruimtegebruik wegverkeer, Voorbeeldbrieven, Samen een milieuprobleem aanpakken, Zuren, Ruimtegebruik vliegverkeer, Visserij, Bodemvervuiling bedrijven, Houtafval, Energiebesparing huishouden, Hamsters, CITES verdrag, Koolmezen, Ganzen, Vliegverkeer, Juridische hulp en advies, Geurhinder huishoudens, Landschappen, Natuur en landschap - wetten regels en beleid, Natuur en landschap, Hogere zandgronden, Besluit Luchtkwaliteit, Wabo / Omgevingsvergunning - aanvraag, Onweer, Kappen van bomen, Actiemogelijkheden in Wro, Cultureel erfgoed / Groen erfgoed, Oppervlaktewater, Bodemsanering bedrijfsterreinen, Energiebesparing verwarmen, Structuurschema Groene Ruimte (SGR), Blauwe energie, Vergunning zonne-installatie, Dieren en gezondheid, Bestemmingsplan in nieuwe Wro, Duurzame visserij, Recreatie en toerisme in Noord-Holland, Ruimtegebruik Noord-Holland, Bodemvervuiling en -sanering - wetten regels en beleid, Duurzaam vliegverkeer, Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO), Ammoniak (NH3), Woningwet, Stedelijke ontwikkeling, Recreatie en toerisme in Zeeland (provincie), Kevers (Coleoptera), Reconstructiewet, Vermesting van natuurgebieden, Vrijwilligerswerk, Reinigen en hergebruik grond, Vluchtige organische stoffen (VOS), Ziekte van Lyme, Klacht indienen, Steenvliegen (Plecoptera), Delta, Beekdal, Ruimtelijke problemen, Verzilting van de bodem, Duurzame veeteelt, Herinrichting buitengebied, Katten, Projectbesluit in Wro, Opleidingen, Tin, Energielevering, Energiebesparing, CFKs, Openbaar vervoer, Groepen gevoelig voor luchtvervuiling, Duurzame producten / Duurzaam consumeren, Vleermuizen (Chiroptera), Bomen, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb), Stoken kachels en haarden, Geluidshinder wegverkeer, Eekhoorns (Sciurus vulgaris), Kolibries, NME voortgezet onderwijs, Uranium, Activiteitenbesluit, Natuurbalans, Bosbeheer en duurzaam hout, Ruimtegebruik per provincie, Water, Ecologische hoofdstructuur (EHS), Energie en veiligheid, Duurzame economie, Vogelgriep, Verpakkingen, Stikstofdioxide en gezondheid, Verdrag van Bern, Baggerspecie, Meeuwen, Groen beleggen, Biodiversiteit, Toetsingskader ammoniak en Natura 2000, Luchtvervuiling bij scholen, Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo), Cadmium (Cd), Groente fruit en tuinafval (GFT), Besluit Oplosmiddelen, Papier en karton, Zee, Maneges, Energiebesparing verlichting, Besluit Bodemkwaliteit, Geluidshinder in natuur en landschap, Veiligheidsinformatieblad (VIB), Bouw- en sloopafval, Bronnen van geluidshinder, Duin, Hondenpoep, Kwik (Hg), Asbest, Duurzaam ondernemen, Ruimtegebruik Overijssel, Wetten regels en verordeningen, Kernenergiewet, Luchtvervuiling bij bejaardenhuizen, Natura 2000, Bedrijfsmilieuplan (BMP), Coordinatieregeling in Wro, Overgang van oude WRO naar nieuwe Wro, Onderzoek en berekening veiligheid, Zwaveldioxide (SO2), Maaien, Voorkeursrecht in Wro, Geluidshinder bouwen en wonen, Waterschap, Milieubelastingen, Regeling saldering luchtkwaliteit, Energiebesparing televisie, Isoleren, Wet Luchtkwaliteit, Duurzaam inkopen, NME basisonderwijs, Gecertificeerde Bouwbesluittoets, Wormen, Aanpassingen van andere wetgeving ivm Wro, Beheersverordening in Wro, Algemene wet bestuursrecht (Awb), Blauwalg, Hulp bij inspraak, Structuurplan ruimtelijke ordening, Stormen, Wabo / Omgevingsvergunning - invoering en overgangsrecht, Lood (Pb), Uilen, Bezwaar en beroep, Omgevingsvergunning voor milieu (voorheen milieuvergunning), Fretten, Kieviten, Beheer mbt nesten, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Vuurwerk, Verdroging van natuurgebieden, Mest, Bodem- en grondonderzoek, Q-koorts, Energiebesparing koelen en vriezen, Ooievaars, Tegemoetkoming in schade (planschade), Niet-duurzame energie, Ruimtegebruik kust, Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Energiebesparing ventilator, Palmolie, Boomteelt, Handel in bedreigde soorten, Auto, Bouwen en wonen, Omgevingswet, Polychloorbifenyl (PCB), Beheer van houtwallen, Radon (Rn), Ruimtegebruik Flevoland, Plastic en andere kunststoffen, Duurzame energie, Nanotechnologie, Nota Ruimte, Egels (Erinaceus europaeus), Warmte-koudeopslag (WKO), Opzetten van dieren, Vocht in huis, BSE / Gekkekoeienziekte, Stankwet, Planologische orgaan in Wro, Lichthinder bedrijven, Geluidszones voor bedrijven, Energierekening, Energiebesparing landbouw en veeteelt, Kennis- en informatieoverdracht, Afdekking van de bodem, Gas en elektra, Wetlands verdrag, Rapportage milieuwethandhaving, Energielabel woning, Reigers, Beren (Ursidae), Soorten verkeer en vervoer, Veiligheid leefomgeving, Steenkool, Water en gezondheid, Binnenmilieu in woningen, Innovatieprogramma Luchtkwaliteit, Groene daken / Duurzame daken, Milieubeleidsplan, Planten, Zwemwater, Water - wetten regels en beleid, Crisis- en herstelwet (Chw), Ruimtegebruik Groningen (provincie), Geur, Wetten en verordeningen nu geldend, Mussen, Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), Straling, Recreatie en toerisme in Drenthe, Geluidshinder in Utrecht stad, Waterwet (Wtw), Soorten dieren, Besluit landbouw milieubeheer, Klimaatbedreigende stoffen, Natuurgebieden, Natuur in de zorg, Luchtkwaliteit in Utrecht stad, Energiebesparing wassen en drogen, Fijn stof en gezondheid, Luchtvervuilende stoffen, Golfbanen, Luchtvervuiling en bouwen, Mediation, Ammonia, Bedrijven, Zink (Zn), Bezwaar of beroep tegen bomenkap, Vaatplanten (Tracheobionta / Tracheophyta), Parkeren, Omgevingsloket, Overige Wro zaken, Afvalwater / Watervervuiling, Rapporten vergunningen en andere stukken, Airconditioning, Bouwstoffenbesluit, Wabo / Omgevingsvergunning - zienswijzen bezwaar en beroep, Verdichting van de bodem, Luchtvervuiling en gezondheid, Paarden, Dierplagen, Financiele zaken en grondexploitatie in Wro, Ecosystemen, Proactieve aanwijzingen van rijk en provincies mbt Wro, Zwanen, Lachgas (N2O), Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen (DURP), Politieke middelen, Ventileren, Ruimtegebruik Gelderland, Wolven (Canis lupus), Luchtvervuiling bij snelwegen, Saldering ammoniak, Ruimtegebruikers, Lichthinder in natuur en landschap, Bedrijfs- en gevaarlijk afval, Eco-engineering, Formaldehyde, Binnenmilieu, Ruimtegebrek, Dierentuinen, Handhaven en gedogen, Burgerparticipatie, Grauwe kiekendieven, Energiebesparing airco, Rapportage luchtkwaliteit, Actiemiddelen, Glas, Duurzaam wegverkeer, Ruimtegebruik Zeeland (provincie), Overlast van bomen en heesters, Geurhinder landbouw en veeteelt, Hazen, Bont, Ongewervelde dieren, Landbouw en veeteelt, Energie - wetten regels en beleid, Afvalwater bedrijven, Kokerjuffers, Besluit Ammoniakemissie Huisvesting Veehouderijen, Energiebesparing computer, Ruimtegebruik Noord-Brabant, Ruimtegebruik Friesland, Geluidsisolatie tegen vliegverkeer, Besluit ruimtelijke ordening (Bro), Bio-energie, Erosie, Bronnen van afvalwater, Stadsverwarming, Kinderboerderijen, Gevaren militaire activiteiten voor natuur en landschap, Beglazing, Richtlijn Bouwproducten, Amfibieen, CO2-opslag (CCS), Toezicht en handhaving in Wro, Voedselzekerheid, UNESCO Overeenkomst, Rampen en ongevallen, Onderzoek en berekening natuur en landschap, Eenden, Hergebruik, Subsidies en fondsen, Overstromingen, Verdrag van Bonn, Stoffen en gezondheid, Waterkracht, Licht, Structuurschema ruimtelijke ordening, Afgravingen, Milieuzones, Parken, Bos, Planologische kernbeslissing (PKB), Biogas, Recreatie en toerisme in Zuid-Holland, Luchtkwaliteit in Gelderland, Chloor, Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Scheepsvervoer, Persistent organic pollutants (POPs), Weekdieren (Mollusca), Gevaren visserij voor natuur en landschap, Klimaat en energie, Gevaren landbouw en veeteelt voor natuur en landschap, Natuur- en milieueducatie (NME), Geluidshinder evenementen, Zware metalen, Zonlicht, Kyoto-protocol, Nazorg bodemsanering, Gevaren bouwen en wonen voor natuur en landschap, Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen (BOOVV), Bodemvervuiling en -sanering, Vernatting / Wateroverlast, Randstad, Mossen, Ruimtegebruik natuur, Provinciaal belang in Wro, Bestemmingsplan in oude WRO, Boomkikkers, Voedsel, Reeen (Capreolus capreolus L), Wabo / Omgevingsvergunning - procedure, Duurzame leefstijl, Zonnecollector / Zonneboiler, Maatschappelijke sectoren en hun invloed op de leefomgeving, Omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning), Energie, Klimaat - wetten regels en beleid, Beïnvloeding besluitvorming, Benzeen, Subsidie zonne-energie, Gezondheid in huis, Walvissen en dolfijnen (Cetacea), Beheer van openbaar groen, Olifanten (Elephantidae), Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav), Nationale parken, Luchtvervuiling bedrijven, Recreatie en toerisme in Utrecht (provincie), Middelen voor burgers bij aanpak leefomgeving, Nationale Landschappen, Nertsen, Hulp van natuur- en milieuorganisaties, Kapvergunning, Keurmerken, Luchtkwaliteit in Noord-Brabant, Kernfusie, Thema, Fijn stof (PM10), Organische reststoffen, Soorten stoffen, Gevaren recreatie en toerisme voor natuur en landschap, Zoogdieren, Bestrijdingsmiddelen, Recreatie en toerisme in Limburg, Verrommeling, Aanschafbelasting motorvoertuigen (BPM), Huisstofmijt, Afname van voorraad organische stof in de bodem, Ruimtegebruik energiesector, Recreatie en toerisme in Gelderland, Zwerfvuil, Milieuverslag, Meer en moeras / Wetlands, Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB), Haften, Libellen (Odonata), Koudemiddelen en F-gassen, Grondwateronttrekking, Lokale energie, Onderzoek en berekening luchtkwaliteit, Gevaren hoogspanningsmasten voor natuur en landschap, Onderzoek en berekening energie, Kernenergie, Kwaliteit leefomgeving, Luchtkwaliteit - wetten regels en beleid, Energiesubsidie, Aardolie, Lichthinder recreatie en toerisme, LPG, Vogels, Duurzame ontwikkeling, Wet Natuur, Grondwater, Gesubsidieerde rechtsbijstand, Visserij - wetten regels en beleid, Koolmonoxide (CO), Energiebesparing in nieuwbouw, Zonne-energie, Subsidieregeling isolatieglas, Openbaarheid van milieuinformatie, Jeneverbes, Bodemdaling, Onderzoek en berekening klimaat, Ruimtegebruik bedrijven / Bedrijfsterreinen, Bronnen van luchtvervuiling, Rubber, Klimaat, Geurhinder bedrijven, Gevaren voor cultureel erfgoed, Hulp bij bezwaar en beroep, Normen luchtkwaliteit, Bijen, Droogte, Rijksoverheid en haar beleid, Vervoer gevaarlijke stoffen, Waterstof, Geluid, Wetten en verordeningen in voorbereiding

Irion.png Mooi logo.gif Mtrack.png Laposta.png
Weergaven
Persoonlijke instellingen