Ibart

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken

nieuws

Groen Dichterbij


 

IVN, Buurtlink en SME Advies zijn een campagne gestart om burgers te helpen natuur dichterbij te brengen.


2012 Jaar van de Bij


 

De bij heeft het moeilijk en krijgt dit jaar daarom extra veel aandacht.


2012 Jaar van de Buitenplaats


 

Dit jaar krijgen de historische buitenplaatsen extra aandacht.


Milieuhulp bevat informatie over 1067 kernen,
107 regio's en 415 gemeenten. Klik op de kaart.

                  

webassistent bart
Waarmee kan ik u helpen?

Wilt u meteen iets doen voor uw leefomgeving, klik dan op Doe mee.

Milieuhulp telt momenteel 4480 veelgestelde vragen over 741 thema's
afkomstig van 4143 organisaties, overheden en bedrijven.
Duurzaam vliegverkeer, Mediation, IPPC-richtlijn, Delta, Bronnen van afvalwater, Onderzoek en berekening straling, Dieren in gevangenschap, Nationale parken, Koolmezen, Grondbewerking, Onderzoek en berekening geur, Klimaat en gezondheid, Openbaarheid van milieuinformatie, Subsidieregeling isolatieglas, Kevers (Coleoptera), Stormen, Zwerfvuil, Wabo / Omgevingsvergunning - aanvraag, Recreatie en toerisme in Zuid-Holland, Duurzaamheid en innovatie, Geluidshinder bedrijven, Asbest en gezondheid, Zwammen, Ongewervelde dieren, Flora- en faunawet, Gevaren wegverkeer voor natuur en landschap, Gezondheid in huis, Fijn stof (PM10), Ammoniakemissie Huisvesting Veehouderijen, Ruimtegebruik energiesector, Zonnecollector / Zonneboiler, Verdrag van Bonn, Spreeuwen, Spoorvervoer, Spinnen (Araneae), Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Overgang van oude WRO naar nieuwe Wro, Water en gezondheid, Blauwe energie, Grondwateronttrekking, Dieren en gezondheid, Vernatting / Wateroverlast, Actiemogelijkheden in Wro, Subsidies en fondsen, Hamsters, Gevaren recreatie en toerisme voor natuur en landschap, Drinkwater / Waterbesparing, Bodem en grond, Aardgas, Hulp van natuur- en milieuorganisaties, Wabo / Omgevingsvergunning - procedure, Natuurmusea, Straling, Onderzoek en berekening energie, Vergunning zonne-installatie, Voedselverspilling, Omgevingsvergunning voor milieu (voorheen milieuvergunning), Natuurontwikkeling, Beheer van oeverzwaluwwanden, Meststoffenwet, Klussen, Ammoniak (NH3) - wetten regels en beleid, Kieviten, Luchtvervuiling vliegverkeer, Rapporten vergunningen en andere stukken, Bomenkap en vogels, Economie, Verordening in Wro, Wetten en verordeningen bij juridische acties, Afgravingen, Nitrosamine, Energie en gezondheid, Gevelisolatie, Biotechnologie, Proactieve aanwijzingen van rijk en provincies mbt Wro, Zonnepaneel, Grondmarkt, Nertsen, Energiebesparing bedrijven, Bestemmingsplan in nieuwe Wro, Isoleren, Aardolie, Boomteelt, Energiebesparing eten en koken, Verdrag van Bern, Kunststof, Duin, Onweer, Wet ruimtelijke ordening (nieuwe Wro), Geluidshinder spoorweg, Rubber, Water - wetten regels en beleid, Richtlijn Industriële Emissies (RIE), Actiemiddelen, Rivier, Nationale Landschappen, Energiesubsidie, Overheid en haar beleid, Ruimtegebruik per provincie, Milieubeleidsplan, Eekhoorns (Sciurus vulgaris), Bijen, Natuur en landschap - wetten regels en beleid, Gevaren landbouw en veeteelt voor natuur en landschap, Energielevering, Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), Ruimtegebruik waterbeheer, Heuvelland, Natuurbeschermingswet 1968, Reptielen, Hulp bij inspraak, Radon (Rn), Ventileren, Natura 2000, NME buitenschools, CITES verdrag, Bouwen en wonen, Stoffenrichtlijn, Geluidshinder in Utrecht stad, Drinkwater en gezondheid, Kust, Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo), Hergebruik, Oppervlaktewater, Omgevingswet, Amfibieen, Energie - wetten regels en beleid, Stikstofdioxide (NOx), Geluidshinder vliegverkeer, Energiebesparing, Verzuring van natuurgebieden, Recreatie en toerisme in Noord-Holland, Lichthinder recreatie en toerisme, Bouwen en gezondheid, Varkens, Cultureel erfgoed / Groen erfgoed, Media, Biogas, Overlast van bomen en heesters, Locaties van luchtvervuiling, Registratie Evaluatie Autorisatie CHemische stoffen (REACH), Beheer van houtwallen, Hogere zandgronden, Ruimtegebruik Noord-Holland, Energiebesparing gebouwde omgeving, Smogregeling, Reigers, Fijn stof en gezondheid, Besluit Glastuinbouw, Afdekking van de bodem, Warmtepompen, Energie en veiligheid, Katten, Bronnen van geluidshinder, Milieuzones, Stoken kachels en haarden, Propaan (C3H8), Natuur- en landschapsbescherming en -beheer, Bodem- en grondonderzoek, Natuurschoonwet, Wetten en verordeningen oud, Bedrijven, Wetlands verdrag, Energiebesparing huishouden, Kapvergunning, Recreatie en toerisme in Noord-Brabant, Ruimtegebruik Utrecht (provincie), Fosfor (P), Tracewet, Zee, Natuur en landschap, Groen beleggen, Glas, Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), Groente fruit en tuinafval (GFT), Keurmerken, Bio-energie, Stedelijke ontwikkeling, Ruimtegebrek, Gebiedsontwikkeling / Plattelandsontwikkeling, Huisstofmijt, Opleidingen, Recreatie en toerisme in Overijssel, Gesubsidieerde rechtsbijstand, Bodemvervuiling en gezondheid, Biodiversiteit, Veiligheid leefomgeving, Binnenmilieu op kantoor, Waterschap, NME basisonderwijs, Juridische hulp en advies, Planten en gezondheid, Warmteterugwinning (WTW), Klimaat - wetten regels en beleid, Verdichting van de bodem, Formaldehyde, Verrommeling, Omgevingsloket, Bronnen van lichthinder, Zuren, Organische reststoffen, Interimwet stad-en-milieubenadering, Omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning), Besluit Luchtkwaliteit, Recreatie en toerisme in Limburg, Aardverschuivingen, Onconventioneel gas, Financiele zaken en grondexploitatie in Wro, Innovatieprogramma Luchtkwaliteit, Natuur- en milieueducatie (NME), Ruimtegebruik Zuid-Holland, Ruimtegebruik vliegverkeer, Chemische stoffen in huis, Veiligheidsrapport, Elektr(on)isch afval, Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen (DURP), Pers en publiciteit, Stadsverwarming, Duurzaam ondernemen, Erfgrens geschillen, Milieueffectrapportage, Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (RoHS), Woningwet, Energiebesparing verkeer en vervoer, Energiebesparing gemeenten, Verdroging van natuurgebieden, Energie, Bouwbesluit, Wabo / Omgevingsvergunning - verlening, Luchtvervuiling wegverkeer, Koudemiddelen en F-gassen, CO2-opslag (CCS), Energielabel woning, Visserij - wetten regels en beleid, Scheepsvervoer, Grauwe kiekendieven, Luchtvervuiling landbouw en veeteelt, Luchtvervuiling bij scholen, Glastuinbouw, Zoogdieren, Natuurbeschermingswet 1998, Vaatplanten (Tracheobionta / Tracheophyta), Chroom (Cr), Ruimtegebruik spoorwegen, Geluidshinder wegverkeer, Overige Wro zaken, Randstad, Kernenergie, Saldering ammoniak, Ruimtegebruik Overijssel, Libellen (Odonata), Bronnen van luchtvervuiling, Middelen voor burgers bij aanpak leefomgeving, Waterwet (Wtw), Milieuschade / Milieuaansprakelijkheid, Geurhinder verkeer en vervoer, Besluit omgevingsrecht (Bor), Besluit Ammoniakemissie Huisvesting Veehouderijen, Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), Kaarten, Cadmium (Cd), Schilderen, Ruimtelijke problemen, Kyoto-protocol, NME beroepsonderwijs, Voorlopige voorziening, Koolmonoxide (CO), Activiteitenbesluit, Walvissen en dolfijnen (Cetacea), Binnenmilieu op school, Thema, Europese Kaderrichtlijn Bodem (KRB), Geurhinder landbouw en veeteelt, Rapportage luchtkwaliteit, Lichthinder openbare verlichting, Milieuverslag, Hondenpoep, Duurzame producten / Duurzaam consumeren, Afvalwater huishoudens, Aanschafbelasting motorvoertuigen (BPM), Geluid en gezondheid, Kernenergiewet, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb), Geluidshinder in natuur en landschap, Groepen gevoelig voor luchtvervuiling, Verstoring van mineralenkringloop, Aardwarmte, Fosfaat (PO4), Rook in huis, Energiebesparing in nieuwbouw, Gevaren windmolens voor natuur en landschap, Rapportage milieuwethandhaving, Weekdieren (Mollusca), Geurbronnen, Zuurstof, Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR), Smog, Gevaren militaire activiteiten voor natuur en landschap, Toetsingskader ammoniak en Natura 2000, Hulp bij bezwaar en beroep, Roetfilters, NME voortgezet onderwijs, Explosies, Bodemvervuiling en -sanering - wetten regels en beleid, Ruimtegebruik natuur, Ecologische hoofdstructuur (EHS), Ruimtelijke ordening, Natuur in de stad, Afval, Recreatie en toerisme in Friesland, Zonne-energie, Kolibries, Afvalwater landbouw en veeteelt, Besluit Uniforme Saneringen (BUS), Geluid, Natuur in de zorg, Luchtvervuiling door roken, Steenvliegen (Plecoptera), Voedsel en gezondheid, Besluit Bodemkwaliteit, Burenlawaai, Beheersverordening in Wro, Luchtvervuiling en bouwen, Energiebesparing bij huurwoningen, Tuinen, Olifanten (Elephantidae), Grofvuil, Voorbeeldbrieven, Besluit ruimtelijke ordening (Bro), Vliegrampen, Kwaliteit leefomgeving, Vocht in huis, Zeehonden, Grondwater, Bodemdaling, Recreatie en toerisme, Wabo / Omgevingsvergunning - zienswijzen bezwaar en beroep, Stoffen en gezondheid, Natuurbalans, Plastic en andere kunststoffen, Vogels, Airconditioning, Wet Luchtkwaliteit, Voedsel, Duurzaam wegverkeer, Heide, Opzetten van dieren, Parkeren, Blik, Energiebesparing scholen, Beschermde natuurmonumenten, Luchtvervuiling bij parkeergarages, Jatropha, Structuurplan ruimtelijke ordening, Mossen, Ruimtelijke ordening - wetten regels en beleid, Kappen van bomen, Zonlicht en gezondheid, Bomen, Jacht, Stikstofdioxide en gezondheid, Kokerjuffers, Laagveen / Veenweide, Bedrijfsmilieuplan (BMP), Rode Lijst, Besluit landbouw milieubeheer, Energierekening, Energiebesparing verlichting, Bont, Stoffen - wetten regels en beleid, Nitraat, Algemene regels van rijk en provincies mbt Wro, Windenergie, Mest, Gezondheid en veiligheid biotechnologie, Aluminium, Provinciaal belang in Wro, Ruimtegebruik bedrijven / Bedrijfsterreinen, Energiebesparing airco, Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen (BOOVV), Ruimtegebruikers, Ruimtegebruik Noord-Brabant, Blauwalg, Ruimtegebruik recreatie en toerisme, Rijksoverheid en haar beleid, Stallen, Tank in de grond, Luchtvervuiling huishoudens, Wetten en verordeningen nu geldend, Vliegverkeer, Hoogveen, Geluidsisolatie tegen vliegverkeer, Maaien, Illegaal wonen, Luchtkwaliteit in Noord-Brabant, Chloor, Gezondheid veiligheid en kwaliteit leefomgeving, Projectbesluit in Wro, Bestemmingsplan in oude WRO, Bosbeheer en duurzaam hout, Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Aanpassingen van andere wetgeving ivm Wro, Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB), Energiebesparing landbouw en veeteelt, Hazen, Meeuwen, Inpassingsplan in Wro, Zienswijzen, Meer en moeras / Wetlands, Hulp bij hinder / schade / overtredingen, Tin, Gevaren vliegverkeer voor natuur en landschap, Duurzame leefstijl, NME voor volwassenen, Besluit Oplosmiddelen, Edelherten, Wormen, Vissen, Gevaren bedrijven voor natuur en landschap, Monumentenwet 1988, Kooldioxide (CO2), Natuur in Utrecht stad, Vervoer gevaarlijke stoffen, Zware metalen, Soorten dieren, Zwanen, Uilen, Onderzoek en berekening verkeer en vervoer, Kinderen en luchtvervuiling, Nazorg bodemsanering, Uranium, Maatschappelijke sectoren en hun invloed op de leefomgeving, Kwik (Hg), Planten, Herinrichting buitengebied, Duurzaam inkopen, Voorkeursrecht in Wro, Beïnvloeding besluitvorming, Bedrijvenregeling bodemsanering, Reinigen en hergebruik grond, Schapen, Natuurgebieden, Ruimtegebruik Groningen (provincie), Gezondheid leefomgeving, Bouwstoffen, Algemene wet bestuursrecht (Awb), Luchtkwaliteit in Gelderland, Boomkikkers, Globally Harmonised System (GHS), Beekdal, Onderzoek en berekening natuur en landschap, Teken, Nota natuur bos en landschap (NBL21), Zwaveldioxide (SO2), Kippen, Planologische orgaan in Wro, Energiebesparing wassen en drogen, Regeling omgevingsrecht (Mor), Voedselzekerheid, Illegaal ruimtegebruik, Ganzen, Soorten stoffen, Afvalwater / Watervervuiling, Geluidshinder evenementen, Beren (Ursidae), Bevolkingskrimp, Best Beschikbare Technieken (BBT), Nota Ruimte, Sprinkhanen en krekels, Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO), Ooievaars, Bodemvervuiling bedrijven, Insecten (Insecta), Riolering en waterzuivering, Ammoniak (NH3), Onderzoek en berekening klimaat, Geluidshinder bouwen en wonen, Houtafval, Eco-engineering, Wet ammoniak en veehouderij (Wav), Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav), Klein chemisch afval (Kca), Textiel, Groene daken / Duurzame daken, Soorten verkeer en vervoer, Hemelwater, Q-koorts, Onderzoek en berekening geluid, Geiten, Vluchtige organische stoffen (VOS) en gezondheid, Ruimtegebruik Drenthe, Stadslandbouw, Klimaatverdrag, Mussen, Structuurschema Groene Ruimte (SGR), Bedrijfs- en gevaarlijk afval, Duurzame samenleving, Beheer mbt nesten, Structuurschema ruimtelijke ordening, Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Irion.png Mooi logo.gif Mtrack.png Laposta.png
Weergaven
Persoonlijke instellingen