Ibart

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken

nieuws

Groen Dichterbij


 

IVN, Buurtlink en SME Advies zijn een campagne gestart om burgers te helpen natuur dichterbij te brengen.


2012 Jaar van de Bij


 

De bij heeft het moeilijk en krijgt dit jaar daarom extra veel aandacht.


2012 Jaar van de Buitenplaats


 

Dit jaar krijgen de historische buitenplaatsen extra aandacht.


Milieuhulp bevat informatie over 1067 kernen,
107 regio's en 415 gemeenten. Klik op de kaart.

                  

webassistent bart
Waarmee kan ik u helpen?

Wilt u meteen iets doen voor uw leefomgeving, klik dan op Doe mee.

Milieuhulp telt momenteel 4480 veelgestelde vragen over 741 thema's
afkomstig van 4143 organisaties, overheden en bedrijven.
Energiebesparing koelen en vriezen, Opzetten van dieren, Meeuwen, Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Natuurbeschermingswet 1968, Koolmezen, Overstromingen, Rampen en ongevallen, Soja, Wet op de Ruimtelijke Ordening (oude WRO), Recreatie en toerisme in Zeeland (provincie), Benzeen, Verkeer en vervoer / Mobiliteit, Geluidshinder in natuur en landschap, Verpakkingen, Afvalolie, Ooievaars, Zee, Ruimtegebruik Gelderland, Wetten en verordeningen bij juridische acties, Blik, Beheer mbt nesten, Onderzoek en berekening klimaat, Klacht indienen, Onderzoek, Energiebesparing in nieuwbouw, Interimwet stad-en-milieubenadering, Ongewervelde dieren, Vissen, Rijksoverheid en haar beleid, Ganzen, Rapporten vergunningen en andere stukken, Bezwaar en beroep, Grondbewerking, Zwanen, Voorbeeldbrieven, Recreatie en toerisme in Overijssel, Overige Wro zaken, Natuur in de zorg, Vocht in huis, Ruimtelijke ordening - wetten regels en beleid, Europese Kaderrichtlijn Bodem (KRB), Ruimtegebruik waterbeheer, Lokale energie, Ventileren, Wabo / Omgevingsvergunning - bevoegd gezag advisering en vvgb, Politieke middelen, Herinrichting buitengebied, Voedsel, Wabo / Omgevingsvergunning - zienswijzen bezwaar en beroep, Nitrosamine, Overleg met degene die overlast veroorzaakt, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Afvalwater / Watervervuiling, Vliegverkeer, Bronnen van lichthinder, Beheer van openbaar groen, Besluit ruimtelijke ordening (Bro), Recreatie en toerisme in Limburg, Ziekte van Lyme, Geluidshinder landbouw en veeteelt, Zink (Zn), Grondmarkt, Rook in huis, Kevers (Coleoptera), Binnenmilieu in woningen, Edelherten, Boswet, Energielabel woning, Wet Milieubeheer (Wm), Geurhinder landbouw en veeteelt, Uranium, Hazen, Energiebesparing verlichting, Natuur in de stad, Onderzoek en berekening veiligheid, Oppervlaktewater, Energiebesparing eten en koken, Kinderen en luchtvervuiling, Gevaren recreatie en toerisme voor natuur en landschap, Media, Duin, Bodemvervuiling bedrijven, Flora- en faunawet, Projectbesluit in Wro, Rode Lijst, Bont, Stoffen - wetten regels en beleid, Ruimtegebruik vliegverkeer, Middelen voor burgers bij aanpak leefomgeving, Nota Ruimte, Financiele zaken en grondexploitatie in Wro, Energiebesparing in bestaande bouw, Klimaatbedreigende stoffen, Gesubsidieerde rechtsbijstand, Energiesubsidie, Fijn stof (PM10), Natuurgebieden, Ratten, Lucht, Plastic en andere kunststoffen, Koudemiddelen en F-gassen, Wabo / Omgevingsvergunning - handhaving, Ruimtegebruik Zuid-Holland, Afval, Schilderen, Jacht, Laagveen / Veenweide, Groepen gevoelig voor luchtvervuiling, Agrarisch natuurbeheer, Natuurschoonwet, Onweer, Fietsverkeer, Voedselzekerheid, Ruimtegebruik Zeeland (provincie), Beekdal, Onderzoek en berekening natuur en landschap, Ecosystemen, Drinkwater en gezondheid, Kinderboerderijen, Beglazing, Hamsters, Nanotechnologie, Ouderen en luchtvervuiling, Smog, Ruimtegebruik energiesector, Gevaren bedrijven voor natuur en landschap, Geluidshinder wegverkeer, Mossen, Ruimtelijke ordening, Scheepsvervoer, Bodemsanering bedrijfsterreinen, Waterbeheer, Overgang van oude WRO naar nieuwe Wro, Energiebesparing airco, Energiebesparing bij huurwoningen, Zwerfvuil, Pure Plantaardige Olie (PPO), Tegemoetkoming in schade (planschade), Gezondheid veiligheid en kwaliteit leefomgeving, Varkens, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) / Omgevingsvergunning, Bedrijfsmilieuplan (BMP), Kunststof, Bevolkingskrimp, Ruimtegebruik Friesland, Warmtekrachtkoppeling (WKK), Eieren, Ruimtegebruik recreatie en toerisme, Biotechnologie, Ruimtegebruik Utrecht (provincie), Landbouw en veeteelt - wetten regels en beleid, Erfgrens geschillen, Bijen, Verordening in Wro, Chroom (Cr), Zoogdieren, Lichthinder landbouw en veeteelt, Vernatting / Wateroverlast, Energie en gezondheid, Vossen, Afvalwater bedrijven, Sprinkhanen en krekels, Zonne-energie, Onderzoek en berekening luchtkwaliteit, Afdekking van de bodem, Tin, Proactieve aanwijzingen van rijk en provincies mbt Wro, Blauwalg, Gezondheid leefomgeving, Aardolie, Overlast van bomen en heesters, Kapvergunning, Dieren, Luchtvervuiling bij snelwegen, Haften, Binnenmilieu op school, Bouwen en wonen, Otters (Lutra lutra), IPPC-richtlijn, Ruimtegebruik bedrijven / Bedrijfsterreinen, Recreatie en toerisme in Flevoland, Luchtvervuiling bij parkeergarages, Kwik (Hg), Bezwaar of beroep tegen bomenkap, Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO), Veiligheidsrapport, Structuurschets ruimtelijke ordening, Vluchtige organische stoffen (VOS) en gezondheid, Besluit Bodemkwaliteit, Erosie, Binnenmilieu op kantoor, Duurzaam produceren, Verdroging van natuurgebieden, Insecten (Insecta), Geiten, Methaan (CH4), Vluchtige organische stoffen (VOS), Vuurwerk, Habitatrichtlijn, Planologische kernbeslissing (PKB), Natura 2000, Klein chemisch afval (Kca), Energiebesparing verwarmen, Steenkool, Scheepsafval, Randstad, Juridische basisbegrippen, Bouwstoffenbesluit, Bodem+, Reigers, Vlinders, Bos, Verdrag van Bern, Ruimtegebruik Overijssel, Wetlands verdrag, Visserij - wetten regels en beleid, Bestemmingsplan in nieuwe Wro, Branden, Hulp bij inspraak, Zonlicht en gezondheid, Gevaren voor natuur en landschap, Groente fruit en tuinafval (GFT), Paarden, Zeehonden, Energieleveranciers, Ruimtegebruik Flevoland, Voetgangers, Keurmerken, Bouw- en sloopafval, Rapportage milieuwethandhaving, Visserij, Ozon (O3), Ruimtegebruik per provincie, Eikenprocessierupsen, Luchtkwaliteit in Gelderland, Recreatie en toerisme in Noord-Brabant, Walvissen en dolfijnen (Cetacea), Bedrijfs- en gevaarlijk afval, Dioxine, Luchtvervuiling bij bejaardenhuizen, Monumentenwet 1988, Natuur- en milieueducatie (NME), Stoffen en gezondheid, Zwaluwen, Dierziekten, Grondwateronttrekking, Energiebesparing, Aanpassingen van andere wetgeving ivm Wro, Geluid, CITES verdrag, Water en gezondheid, Chloor, Jatropha, Bouwbesluit, Soorten dieren, Spreeuwen, Luchtvervuiling wegverkeer, Chemische stoffen in huis, Recreatie en toerisme, Padden, Locaties van luchtvervuiling, Gezondheid in huis, Voedselverspilling, Reeen (Capreolus capreolus L), Wabo / Omgevingsvergunning - invoering en overgangsrecht, PAKs, Gecertificeerde Bouwbesluittoets, Reinigen en hergebruik grond, Beheersverordening in Wro, Bodemvervuiling landbouw, Gevaren landbouw en veeteelt voor natuur en landschap, Geurhinder bedrijven, Verrommeling, Bodemdaling, Natuurmusea, Subsidie zonne-energie, Zwaveldioxide (SO2), Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Ruimtegebruik Drenthe, Kippen, Milieuzones, Kernenergie, Wabo / Omgevingsvergunning - aanvraag, Bronnen van luchtvervuiling, Palmolie, Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), Tuinen, Bomenkap en vogels, Bronnen van geluidshinder, Stikstofdioxide en gezondheid, Duurzame visserij, Besluit Glastuinbouw, Omgevingsloket, Organische reststoffen, Gevaren hoogspanningsmasten voor natuur en landschap, Recreatie en toerisme in Noord-Holland, Wabo / Omgevingsvergunning - verlening, Stoken kachels en haarden, Onderzoek en berekening straling, Onderzoek en berekening geur, Besluit Uniforme Saneringen (BUS), Veiligheid leefomgeving, Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav), Koolmonoxide (CO), Straling, CO2-opslag (CCS), Luchtvervuiling vliegverkeer, Houtafval, Onderzoek en berekening verkeer en vervoer, Nazorg bodemsanering, Maaien, Ruimtegebruik Noord-Holland, Milieueffectrapportage, Geurbronnen, Grauwe kiekendieven, Parken, Lichthinder openbare verlichting, Gebiedsontwikkeling / Plattelandsontwikkeling, Windenergie, Ruimtegebruik natuur, Zienswijzen, Recreatie en toerisme in Gelderland, Fosfor (P), Gevaren voor cultureel erfgoed, Eco-engineering, Niet-duurzame energie, Honden, Besluit Luchtkwaliteit, Biogas, Ruimtegebruik Groningen (provincie), Recreatie en toerisme in Drenthe, Visserijwet, Ammoniak (NH3) - wetten regels en beleid, Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), Ecologische hoofdstructuur (EHS), Ruimtelijke problemen, Structuurschema Groene Ruimte (SGR), Verdichting van de bodem, Vogelrichtlijn, Soorten stoffen, NME voor volwassenen, Explosies, Papier en karton, Wet Luchtkwaliteit, Straling en gezondheid, Versnippering van landschap, Libellen (Odonata), Droogte, Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB), Roetfilters, Natuur en landschap - wetten regels en beleid, Illegaal ruimtegebruik, Pers en publiciteit, Reconstructiewet, Klimaat en energie, Lichthinder in natuur en landschap, Lichthinder recreatie en toerisme, Boommarters (Martes martes), Gevaren windmolens voor natuur en landschap, Wegverkeer, NME voortgezet onderwijs, Aardverschuivingen, Hondenpoep, Energiebesparing scholen, Steenvliegen (Plecoptera), Weekdieren (Mollusca), Natuur en landschap, Landschappen, Tank in de grond, Geurhinder verkeer en vervoer, Ruimtegebruik kust, Energie - wetten regels en beleid, BSE / Gekkekoeienziekte, Gevaren vliegverkeer voor natuur en landschap, Elektr(on)isch afval, Propaan (C3H8), Riolering en waterzuivering, Duurzaam wegverkeer, Voorkeursrecht in Wro, Heuvelland, Geluidshinder evenementen, Best Beschikbare Technieken (BBT), Juridische hulp en advies, Richtlijn Industriële Emissies (RIE), Luchtvervuiling en gezondheid, Beïnvloeding besluitvorming, Besluit Oplosmiddelen, Veiligheidsinformatieblad (VIB), Subsidies en fondsen, Energiebesparing verkeer en vervoer, Wet bodembescherming (Wbb), Waterschap, Bosbeheer en duurzaam hout, Emissiehandel, Natuurontwikkeling, Globally Harmonised System (GHS), Q-koorts, Auto, Luchtvervuiling en bouwen, Parkeren, Besluit omgevingsrecht (Bor), Ruimtegebruik Limburg, Warmtepompen, Luchtvervuiling bij scholen, Landbouw en veeteelt, Wormen, Bio-energie, Kwaliteit leefomgeving, Duurzaamheid, Energiebesparing televisie, Stadslandbouw, Openbaar vervoer, Luchtkwaliteit in Noord-Brabant, NEC-richtlijn voor ammoniak, Bomen, Water - wetten regels en beleid, Eekhoorns (Sciurus vulgaris), Glas, Bouwstoffen, Verzuring van natuurgebieden, Gevaren visserij voor natuur en landschap, Burgerparticipatie, Egels (Erinaceus europaeus), Kieviten, Heide, Energiebesparing gemeenten, Zonnepaneel, NME basisonderwijs, Wetten en verordeningen nu geldend, Luchtvervuiling landbouw en veeteelt, Kernenergiewet, Natuur en gezondheid, Mediation, Stoffen, Duurzaam bouwen en wonen, Lood (Pb), Rubber, Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen (DURP), Geluidshinder spoorweg, Bodemvervuiling en gezondheid, Geluid en gezondheid, Zuren, Radon (Rn), Stormen, Verjagen van dieren, Meststoffenwet, Klimaat, Afvalwater landbouw en veeteelt, Omgevingsvergunning voor milieu (voorheen milieuvergunning), Stoffenrichtlijn, Ruimtegebruik Noord-Brabant, Muggen, Natuur in Utrecht stad, Formaldehyde, Actiemiddelen, Mussen, Cadmium (Cd), NME buitenschools, Bronnen van afvalwater, Lachgas (N2O), Beschermde natuurmonumenten, Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (RoHS), Onderzoek en berekening licht, Verzilting van de bodem, Natuurbeschermingswet 1998, Algemene regels van rijk en provincies mbt Wro, Toetsingskader ammoniak en Natura 2000, Afvalwater huishoudens, Zwemwater, Kokerjuffers, Structuurschema ruimtelijke ordening, Geurhinder huishoudens, Dierplagen, Recreatie en toerisme in Zuid-Holland, Innovatieprogramma Luchtkwaliteit, Hoogveen, Afname van voorraad organische stof in de bodem, Eenden, Asbest en gezondheid, Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL), Economie, Groen beleggen, Wetten en verordeningen oud, Voorlopige voorziening, Trilling, Gevaren militaire activiteiten voor natuur en landschap, Mollen (Talpidae), Afgravingen, Verdrag van Bonn, Dierentuinen, Duurzame producten / Duurzaam consumeren, Planologische orgaan in Wro, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb), Beren (Ursidae), Recreatie en toerisme in Groningen (provincie), Hulp van natuur- en milieuorganisaties, Rivier, Gezondheid en veiligheid biotechnologie, Kyoto-protocol

Irion.png Mooi logo.gif Mtrack.png Laposta.png
Weergaven
Persoonlijke instellingen