Globally Harmonised System (GHS)

Uit Milieuhulp

Ga naar: navigatie, zoeken
Globally Harmonised System (GHS)
[bewerken]

Meld ons ook ontbrekende of incorrecte informatie.
Valt onder thema:
Bevat thema:
Overige verwante pagina's:Wetten, regels en beleid

FAQ AktieradiusSubthemaOrganisatieW
Waar dient u een verzoek in voor het gebruik van een alternatieve chemische naam op het etiket of het veiligheidsinformatieblad voor een stof in een mengsel?LandelijkEtiketRijksoverheid
Wordt de PGS-15 aangepast aan EU-GHS?LandelijkRelatie met andere wetgevingRijksoverheid
Waar kan ik actuele informatie vinden over de invoering van GHS en eventuele overgangstermijnen in landen buiten de Europese gemeenschap?LandelijkRijksoverheid
Hoe kunnen alternatieven testmethoden voor dierproeven worden gebruikt?LandelijkIndelenRijksoverheid
Bestaat er een prioriteitsvolgorde voor de P-zinnen?LandelijkEtiketRijksoverheid
Welke stoffen moet ik melden voor de inventaris voor indeling en etikettering?LandelijkVerplichtingenRijksoverheid
Wat betekenen de veranderingen ivm de EU-GHS voor de praktijk?LandelijkRijksoverheid
Is er in Nederland ook een "poison center" of "antigifcentrum", waar we onze producten moeten registreren?LandelijkVerplichtingenRijksoverheid
Wat is het verschil tussen EU-GHS en VN-GHS?LandelijkRijksoverheid
Moet ik tijdens de overgangstermijn dubbel etiketteren (oud en nieuw)?LandelijkEtiketRijksoverheid
Moeten voorwerpen worden ingedeeld?LandelijkIndelenRijksoverheid
Hoe moet ik omgaan met 30e en 31e ATP van de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) die de Europese Commissie onlangs heeft gepubliceerd?LandelijkRelatie met andere wetgevingRijksoverheid
Wat is Globally Harmonised System (GHS)?LandelijkRijksoverheid
stoffen-info.nl/onde...LandelijkRijksoverheid
Welke EU-GHS pictogrammen horen op vaten met infectueus of radioactief materiaal?LandelijkEtiketRijksoverheid
Is het mogelijk om bij een melding conform artikel 40 van EU-GHS de naam van de stof als vertrouwelijk aan te merken?LandelijkVerplichtingenRijksoverheid
Moeten volgende de EU-GHS voorwerpen worden ingedeeld?LandelijkRijksoverheid
Als importeur breng ik stoffen in de handel en heb ik de verplichting deze in te delen en te etiketteren. Ben ik daarnaast ook verplicht ECHA in kennis te stellen?LandelijkVerplichtingenRijksoverheid
Wanneer treedt EU-GHS in werking?LandelijkRijksoverheid
Kan ik zondermeer de oude pictogrammen op het etiket vervangen door de nieuwe pictogrammen?LandelijkEtiketRijksoverheid
Wat is de inventaris van indeling en etikettering, wat is het doel ervan?LandelijkIndelenRijksoverheid
Voor enkele stoffen veranderen de drempelwaarden onder EU-GHS. Welke gevolgen heeft dit voor de drempelwaarden onder het BRZO?LandelijkRelatie met andere wetgevingRijksoverheid
Wat is de relatie van GHS met het ADR?LandelijkRijksoverheid
Waar vind ik de originele pictogrammen voor stoffen die ik kan gebruiken voor nieuw te maken etiketten?LandelijkEtiketRijksoverheid
Onder de Stoffenrichtlijn werd op etiketten de term "stof nog niet volledig getest" of "niet volledig geteste stof" gebruikt. Hoe moet ik daarmee omgaan onder EU-GHS?LandelijkEtiketRijksoverheid
Bevat EU-GHS ook regels over de werkplek etikettering?LandelijkRelatie met andere wetgevingRijksoverheid
Kan de indeling op grond van de transportwetgeving worden gebruikt voor indeling, etikettering en verpakking van stoffen conform EU-GHS?LandelijkIndelenRijksoverheid
Geldt er een ondergrens voor de melding van de indeling en etikettering?LandelijkVerplichtingenRijksoverheid
Wat verandert er op hoofdlijnen door EU-GHS?LandelijkRijksoverheid
Als ik een stof of mengsel importeer van buiten de Europese Unie, moet ik het etiket dan omlabelen?LandelijkEtiketRijksoverheid
Moeten bedrijven die stoffen of mengsels ompakken (ompakkers, dat wil zeggen bedrijven die stoffen of mengsels overbrengen van bijvoorbeeld een grootverpakking naar kleinverpakking) ook indelen en etiketteren?LandelijkVerplichtingenRijksoverheid
Wat is de relatie van EU-GHS met REACH?LandelijkRelatie met andere wetgevingRijksoverheid
Wat is het doel van EU-GHS?LandelijkRijksoverheid
Waar kan ik de nieuwe R- en S-zinnen vinden?LandelijkEtiketRijksoverheid
Wanneer gelden afwijkende etiketteringsvoorschriften en waar staan die in EU-GHS?LandelijkEtiketRijksoverheid
Wat heeft EU-GHS voor invloed op veiligheidsinformatiebladen?LandelijkRelatie met andere wetgevingRijksoverheid
Zijn dierproeven nodig voor gezondheid en milieu indelingen conform de EU-GHS verordening?LandelijkIndelenRijksoverheid
Hoe moet de melding aan het ECHA plaatsvinden?LandelijkVerplichtingenRijksoverheid
Wat gebeurt er ivm de nieuwe EU-GHS met de bestaande richtlijnen voor indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels?LandelijkRijksoverheid
Welke verplichtingen gelden over de taal op het etiket bij het leveren in Nederland van een product (bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel) afkomstig uit een ander Europees land?LandelijkEtiketRijksoverheid
Is het toegestaan na de overgangsperiode (1 december 2012 voor stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels) binnen een bedrijf nog chemicaliën te hebben met het oude etiket erop?LandelijkVerplichtingenRijksoverheid
Valt een stof die onder de Stoffenrichtlijn is geclassificeerd als carcinogeen, categorie 3 onder de CMR-stoffen voor REACH?LandelijkRelatie met andere wetgevingRijksoverheid
Voor wie is EU-GHS belangrijk?LandelijkRijksoverheid
Mag ik op het etiket ook zwarte pictogrammen gebruiken of is de rode rand verplicht?LandelijkEtiketRijksoverheid
Moeten voorraden in winkels (op de schappen) op 1 december 2010 opnieuw worden geëtiketteerd volgens EU-GHS?LandelijkEtiketRijksoverheid
Is bekend wanneer het ADR wordt aangepast zodat de etikettering en indeling gelijk is aan EU-GHS?LandelijkRelatie met andere wetgevingRijksoverheid
Zijn diertesten nodig voor het vaststellen van fysische gevaren?LandelijkIndelenRijksoverheid
Heeft de enige vertegenwoordiger, Only Representative (artikel 8 van REACH) onder EU-GHS een meldingsplicht?LandelijkVerplichtingenRijksoverheid
Wat gebeurt er in de EU-GHS met de bestaande indeling en etikettering van stoffen?LandelijkRijksoverheid
Waarom staan in tabel 3.1 van Annex VI geen veiligheidsaanbevelingen (in de vorm van P-zinnen)?LandelijkEtiketRijksoverheid
Moet ik een stof of mengsels eerst beoordelen voordat ik het etiket aanpas?LandelijkVerplichtingenRijksoverheid
Hoe ziet het voorlichtingstraject van EU-GHS eruit?LandelijkRijksoverheid
Wat regelt de nieuwe verordening EU-GHS?LandelijkRijksoverheid
Als ik gebruik maak van voorgedrukte diamanten met een rode rand mag ik dan de "extra" diamanten leeg laten?LandelijkEtiketRijksoverheid

G User:MOOIjohnV 2011/04/19

Weergaven
Persoonlijke instellingen